ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท22102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางยุพาพร เกิดขุมทอง
-
-
-
ตารางสีเหลืองวันอังคารคาบที่ 2(9.45น.-10.45น.)วันพฤหัสบดีคาบที่1(8.30น.-9.30น.)ตารางสีฟ้าวันศุกร์คาบที่1(8.30น.-9.30น.)
2 ค22102
คณิตศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางวานีดา ทองปัสโนว์
-
-
-
ตารางเรียน
3 ก22903
ชุมนุม
(0 หน่วย)

นายอัครพล ศรีฟ้า
-
-
-
ตามตารางเรียน
4 ว22102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นายเดชศรี สุวิรัตน์
-
-
-
5 ก22903
ชุมนุมนานาสาระ
(0.5 หน่วย)

นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์
-
-
-
13.00
6 ส22104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวชุติมา จิตตรารมย์
-
-
-
-
-
Group Line
วันที่มีคาบเรียน
7 ส22102
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(1.5 หน่วย)

นางสาวพรเพ็ญ หาญชนะ
-
-
-
สัปดาห์สีฟ้า วันจันทร์ เวลา11.00-12.00 วันพุธ เวลา 09.45-10.45 สัปดาห์สีเหลือง วันอังคาร เวลา 11.00-12.00
8 ส22104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวเบญญาภา เพชรวิชิต
-
-
-
สัปดาห์สีฟ้า (พฤ.13.00-14.00 น.)
9 พ22104
มวยไทย
(0.5 หน่วย)

นายยุทธพงษ์ สนธิกลับ
-
-
-
วันศุกร์ เวลา 11.00-12.00 น.
10 พ22102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นายวีระศักดิ์ ดำสุทธี
-
-
-
พุธ เวลา 11.00-12.00
11 ศ22102
ศิลปะ(ดนตรี)
(1 หน่วย)

นางสาวอาภาภรณ์ บุษบง
-
-
-
ตารางสีฟ้า วันจันทร์ 08.30 ตารางสีเหลือง วันพุธ 08.30
12 ว22262
ออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นายวรัญญู ทองถึง
-
-
-
11.00-12.00 น.
13 I20202
การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)
(1 หน่วย)

นายวรัญญู ทองถึง
-
-
-
13.00-14.00 น.
14 ง22103
การงานอาชีพ 2
(1 หน่วย)

สิบเอกหญิงอนุสา ส่งสุริน
-
-
-
ฟ้าจันทร์ 9.45 - 10.45 น. เหลืองจันทร์ 8.30 - 9.30 น.
15 อ22102
ภาษาอังกฤษ
(1.5 หน่วย)

นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์
-
-
-
วันอังคาร 13.00-14.00 วันพุธ 11.00-12.00 วันศุกร์ 08.30-09.30
16 จ20204
ภาษาจีนเบื้องต้น 4
(1 หน่วย)

นางสาวนฤมล บุญรอด
-
-
-
อ.08.30-09.30 พ.08.30-09.30
17 อ20204
ภาษาอังกฤษรอบรู้4
(0.5 หน่วย)

นางกวินนาฎ อินทจันทร์
-
-
-
วันศุกร์ เวลา 09.45-10.45 ตารางสีฟ้า
18 ก22906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวกรกมล กุลทอง
-
-
-
11.00-12.00 น.
รวมทั้งหมด 18 รายวิชา

 

>
Italian Trulli