ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท 23102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์
-
-
-
DLTV
13.00-14.00 วันศุกร์,9.45-10.45 วันอังคาร,11.00-12.00 วันพุธ
เข้าเรียนตามวัน เวลาที่กำหนดนะคะ
2 ค23202
เสริมทักษะคณิตศาสตร์
(1 หน่วย)

นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง
-
-
-
3 ส23246
หน้าที่พลเมือง
(0.5 หน่วย)

นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง
-
-
-
4 ก23903
กิจกรรมชุมนุม
(0 หน่วย)

นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง
-
-
-
5 ค23102
คณิตศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางอัญวีณ์ หนูอุไร
sd6tcof
Meet
เข้ากลุ่ม
-
สัปดาห์สีฟ้า : อังคาร , พฤหัสบดี คาบ 2 สัปดาห์สีเหลือง : จันทร์ คาบ 3
6 ค20203
โครงงานคณิตศาสตร์
(1 หน่วย)

นางสาวนิชาภา รัตนถาวร
-
-
-
สัปดาห์สีฟ้า : วันอังคาร คาบที่ 5 เวลา14:30 - 15:30 น วันพฤหัสบดี คาบที่ 5 เวลา 14:30 - 15:30 น สัปดาห์สีเหลือง : วันอังคาร คาบที่ 5 เวลา 14:30 - 15:30 น วันพฤหัสบดี คาบที่ 5 เวลา 14:30 -15:30 น.
7 ว23102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นายเดชศรี สุวิรัตน์
-
-
-
8 ว23202
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(1 หน่วย)

นายสุรศักดิ์ ศรีขวัญ
-
-
-
08.30-10.30
9 ส23104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์
-
-
-
10 ส23102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวชุติมา จิตตรารมย์
-
-
-
-
-
Group Line
วันที่มีคาบเรียน
11 พ23104
บาสเกตบอล
(0.5 หน่วย)

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
-
-
-
วันพฤหัสบดี 13.00-14.00 น.
12 พ23102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
-
-
-
วันจันทร์ 08:30-09:30 น.
13 ศ23102
นาฏศิลป์
(1 หน่วย)

นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช
-
-
-
14 ว 23262
ออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นางสาวจิราพร บุญเหลือ
-
-
-
15 ว23103
วิทยากาคำนวณ
(1 หน่วย)

นายวรรณศักดิ์ บุญชู
-
-
-
-
-
-
จันทร์ คาบ 2
16 อ20206
ภาษาอังกฤษเพื่อความรอบรู้
(0.5 หน่วย)

นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์
-
-
-
วันพุธ 09.45-10.45
17 อ23102
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(1.5 หน่วย)

นายเอกภพ ไทยทอง
phkbw7i
-
-
-
MON (13.00-14.00) , TUE (11.00-12.00), FRI (09.45-10.45)
ใช้กลุ่มไลน์เดิม และ ให้นักเรียนเข้าร่วม google classroom ด้วยนะครับ
18 อ20232
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
(1 หน่วย)

นายวศิน ตุเกตุ
-
-
-
จันทร์ & พุธ 14.30-15.30
19 ก23906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวกรกมล กุลทอง
-
-
-
13.00-14.00 น.
รวมทั้งหมด 19 รายวิชา

 

>
Italian Trulli