ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท23102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นายณฐนน ก๊งหวั่น
-
-
-
Google meet
สีฟ้า จันทร์คาบ1 พุธคาบ2 เหลืองพฤหัสบดีคาบ4
เข้าเรียนตรงเวลา ทำกิจกรรมในคาบเก็บคะเเนน ส่งงานครบ รับผิดชอบ
2 ค23102
คณิตศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นายอัครพล ศรีฟ้า
-
-
-
ตามตารางเรียน
3 ว23102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวนวียา ปักษิณ
-
-
-
ยึดตามตารางเรียนที่นักเรียนได้รับ
ให้นักเรียนติดตามข่าวสารใน Line Group
4 ส23104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวปาลินี เพชรทอง
-
-
-
ศ.08.30 - 09.30น.
5 ส23246
หน้าที่พลเมืองฯ
(0.5 หน่วย)

นางสาวพรประภา นิรัตน์
-
-
-
จันทร์ 13.00-14.00 น.
6 ก23903
ชุมนุมท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานี
(0.5 หน่วย)

นางสาวพรประภา นิรัตน์
-
-
-
อังคาร 13.00-14.00 น.
7 ส23102
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(1.5 หน่วย)

นางสาวพรเพ็ญ หาญชนะ
-
-
-
สัปดาห์สีฟ้า วันอังคาร เวลา 09.45-10.45 วันศุกร์ เวลา 13.00-14.00 สัปดาห์สีเหลือง วันพฤหัสบดี เวลา 08.30-09.30
8 ส32102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวเบญญาภา เพชรวิชิต
-
-
-
สัปดาห์สีฟ้า (อ.09.45-10.45น.) สัปดาห์สีเหลือง(จ.11.00-12.00 น. และ ศ 08.30-09.30น.)
9 พ23102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
-
-
-
วันพฤหัสบดี 08.30-09.30 น.
10 พ23104
บาสเกตบอล
(0.5 หน่วย)

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
-
-
-
วันจันทร์ 13.00-14.00 น.
11 ศ23102
นาฏศิลป์
(1 หน่วย)

นางสาวพิมพ์พร ทิมขำ
-
-
-
09.45-10.45
12 ว 23262
ออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นางสาวจิราพร บุญเหลือ
-
-
-
13 ว23103
วิทยากาคำนวณ
(1 หน่วย)

นายวรรณศักดิ์ บุญชู
-
-
-
-
-
-
พุธ คาบ 1
14 ง23366
งานช่างบริการ 2
(1 หน่วย)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิราวรรณ ทิพย์รักษา
-
-
-
-
-
-
อ. 11.00-12.00 อ.13.00-14.00
15 จ20206
ภาษาจีนเบื้องต้น6
(1 หน่วย)

นางสาวสุพรรษา ดุริยานนท์
-
-
-
16 อ23102
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(1.5 หน่วย)

นายเอกภพ ไทยทอง
jqo5kag
-
-
-
TUE (08.30-09.30), WED (13.00-14.00), THU (13.00-14.00)
ใช้กลุ่มไลน์เดิม และ ให้นักเรียนเข้าร่วม google classroom ด้วยนะครับ
17 20206
ภาศรอังกฤษรอบรู้
(0.5 หน่วย)

นายวศิน ตุเกตุ
-
-
-
18 ก23906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวกรกมล กุลทอง
-
-
-
11.00-12.00 น.
รวมทั้งหมด 18 รายวิชา

 

>
Italian Trulli