ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท 23102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์
-
-
-
DLTV
11.00-12.00 วันจันทร์,8.30-9.30 วันพุธ,13.00-14.00 วันศุกร์
เข้าเรียนตามวัน เวลา ที่กำหนดนะคะ
2 ค23102
คณิตศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางอัญวีณ์ หนูอุไร
xraxupj
Meet
เข้ากลุ่ม
-
สัปดาห์สีฟ้า : จันทร์ คาบ 2 , ศุกร์ คาบ 4 สัปดาห์สีเหลือง : พุธ คาบ 3
3 ว23102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวอุษมา แสงระวี
-
-
-
อ. 9.45-10.45 และ พ. 8:30-9:30 (สัปดาห์สีฟ้า) อ. 9:45-10:45 (สัปดาห์สีเหลือง)
4 ส23104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์
-
-
-
08.30-09.30
5 ส23101
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวธัญญารัตน์ จิตราภิรมย์
-
-
-
วันจันทร์ คาบ4 13.00-14.00น. , วันพฤหัสบดี คาบ 2 09.45-10.45 น.(สัปดาห์สีฟ้า) , วันพุธ คาบ2 09.45-10.45 น. (สัปดาห์สีเหลือง)
จัดการเรียนการสอนในกลุ่มไลน์เดิม
6 พ23102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
-
-
-
วันจันทร์ 08:30-09:30 น.
7 พ23104
บาสเกตบอล
(0.5 หน่วย)

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
-
-
-
วันพฤหัสบดี 08.30-09.30 น.
8 ศ23102
นาฏศิลป์
(1 หน่วย)

นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช
-
-
-
9 ว 23262
ออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นางสาวจิราพร บุญเหลือ
-
-
-
10 ง23322
นำ้พริกผักสด
(1 หน่วย)

นางสายฝน ราษีงาม
-
-
-
13.00-14.00
11 ว23103
วิทยากาคำนวณ
(1 หน่วย)

นายวรรณศักดิ์ บุญชู
-
-
-
-
-
-
พฤหัสบดี คาบ 3, 4
12 อ23101
ภาษาอังกฤษ
(1.5 หน่วย)

นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์
-
-
-
13 อ20206
ภาษาอังกฤษเพื่อความรอบรู้
(0.5 หน่วย)

นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์
-
-
-
วันพุธ 09.45-10.45
14 จ20206
ภาษาจีนเบื้องต้น6
(1 หน่วย)

นางสาวสุพรรษา ดุริยานนท์
-
-
-
15 ก23906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวกรกมล กุลทอง
-
-
-
09.45-10.45 น.
รวมทั้งหมด 15 รายวิชา

 

>
Italian Trulli