ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท 23102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์
-
-
-
DLTV
9.45-10.45 วันศุกร์.8.30-9.30 วันจันทร์,8.30-9.30 วันอังคาร
เข้าเรียนตามวัน เวลา ที่กำหนดนะคะ
2 ค23202
เสริมทักษะคณิตศาสตร์
(1 หน่วย)

นางอัญวีณ์ หนูอุไร
cyxuu4n
Meet
เข้ากลุ่ม
-
สัปดาห์สีเหลือง: พฤหัสบดี คาบ 1 , ศุกร์ คาบ 4
3 ค23102
คณิตศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวณัฐธิดา ทองปัสโนว์
-
-
-
ตารางสีฟ้า อ. 09.45-10.45 น. , พ. 13.00-14.00 น. , ศ. 08.30-09.30 น.
4 ว23202
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(1 หน่วย)

นายสุรศักดิ์ ศรีขวัญ
-
-
-
5 ว23102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวนวียา ปักษิณ
-
-
-
ยึดตามตารางเรียนที่นักเรียนได้รับ
ให้นักเรียนติดตามข่าวสารใน Line Group
6 ก23903
กิจกรรมชุมนุม
(0.5 หน่วย)

นางสาวนวียา ปักษิณ
-
-
-
7 ส23104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวปาลินี เพชรทอง
-
-
-
จ.09.45-10.45 น.
8 ส23102
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(1.5 หน่วย)

นางสาวพรเพ็ญ หาญชนะ
-
-
-
สัปดาห์สีฟ้า วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-14.00 สัปดาห์สีเหลือง วันพุธ เวลา 08.30-09.30 วันศุกร์ เวลา 08.30-09.30
9 พ23102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
-
-
-
วันพฤหัสบดี 11.00-12.00 น.
10 พ23104
บาสเกตบอล
(0.5 หน่วย)

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
-
-
-
วันศุกร์ 09:45-10:45 น.
11 ศ23102
นาฏศิลป์
(1 หน่วย)

นางสาวพิมพ์พร ทิมขำ
-
-
-
09.45-10.45
12 ว 23261
ออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นางสาวจิราพร บุญเหลือ
-
-
-
13 ว23103
วิทยากาคำนวณ
(1 หน่วย)

นายวรรณศักดิ์ บุญชู
-
-
-
-
-
-
อังคาร คาบ 3, 4
14 อ23102
ภาษาอังกฤษ
(1.5 หน่วย)

นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์
-
-
-
15 อ20232
ภาษาอังกฤษรอบรู้
(0.5 หน่วย)

นายวศิน ตุเกตุ
-
-
-
ตามตารางนัดหมาย
16 ก23906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวกรกมล กุลทอง
-
-
-
08.30-09.30 น.
รวมทั้งหมด 16 รายวิชา

 

>
Italian Trulli