ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท 23102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์
-
-
-
DLTV
9.45-10.45 วันพุธ,11.00-12.00 วันพฤหัส,8.30-9.30 วันศุกร์
เข้าเรียนตามวัน เวลา ที่กำหนดนะคะ
2 ค23202
เสริมทักษะคณิตศาสตร์
(1 หน่วย)

นางอัญวีณ์ หนูอุไร
gkfnvh3
Meet
เข้ากลุ่ม
-
สัปดาห์สีฟ้า : พุธ คาบ 4 สัปดาห์สีเหลือง : ศุกร์ คาบ 2
3 ค23102
คณิตศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นายอัครพล ศรีฟ้า
-
-
-
ตามตารางเรียน
4 ว23202
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(1 หน่วย)

นายสุรศักดิ์ ศรีขวัญ
-
-
-
5 ว23102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวอุษมา แสงระวี
-
-
-
จ. 08:30-09.30 (สัปดาห์สีฟ้า) จ. 08:30-09.30 และ ศ. 11:00-12:00 (สัปดาห์สีเหลือง)
6 ส23104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์
-
-
-
7 ส23101
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวธัญญารัตน์ จิตราภิรมย์
-
-
-
วันอังคาร คาบ2 , วันศุกร์ คาบ1 (สัปดาห์สีฟ้า) , วันพุธ คาบ 1 (สัปดาห์สีเหลือง)
จัดการเรียนการสอนในกลุ่มไลน์เดิม
8 พ23102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
-
-
-
วันอังคาร เวลา 09:45-10:45 น.
9 พ23104
บาสเกตบอล
(0.5 หน่วย)

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
-
-
-
วันศุกร์ 09:45-10:45 น.
10 ศ23102
นาฏศิลป์
(1 หน่วย)

นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช
-
-
-
11 ก23903
ชุมนุม
(0.5 หน่วย)

นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช
-
-
-
12 ว 23262
ออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นางสาวจิราพร บุญเหลือ
-
-
-
13 ว23103
วิทยากาคำนวณ
(1 หน่วย)

นายวรรณศักดิ์ บุญชู
-
-
-
-
-
-
พฤหัสบดี คาบ 2
14 อ20206
ภาษาอังกฤษเพื่อความรอบรู้
(0.5 หน่วย)

นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์
-
-
-
วันพฤหัสบดี 13.00-14.00
15 อ23102
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(1.5 หน่วย)

นายเอกภพ ไทยทอง
fidf3bi
-
-
-
TUE (08.30-09.30), WED (09.45-10.45), FRI (13.00-14.00)
ใช้กลุ่มไลน์เดิม และ ให้นักเรียนเข้าร่วม google classroom ด้วยนะครับ
16 ก23906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวกรกมล กุลทอง
-
-
-
08.30-09.30 น.
รวมทั้งหมด 16 รายวิชา

 

>
Italian Trulli