ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท23102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นายณฐนน ก๊งหวั่น
-
-
-
ฟ้า ศุกร์คาบ1เหลืองคาบ4อังคารคาบ2
สอบวัดทุกหน่วย กิจกรรมในห้องเรียน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งพัฒนา
2 ค23102
คณิตศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวณัฐธิดา ทองปัสโนว์
-
-
-
ตารางสีฟ้า พ. 08.30-09.30 น. , พฤ. 09.45-10.45 น. , ศ. 13.00-14.00 น.
3 ว23102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวนพวรรณ แก้วโกสุม
-
-
-
ตามตารางเรียน
4 ส23104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวปาลินี เพชรทอง
-
-
-
พฤ.09.45 - 10.45น.
5 ส23104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์
-
-
-
09.45
6 ส23102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวชุติมา จิตตรารมย์
-
-
-
-
-
Group Line
วันที่มีคาบเรียน
7 พ23102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
-
-
-
วันพุธ 08:30-09:30 น.
8 พ23104
บาสเกตบอล
(0.5 หน่วย)

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
-
-
-
วันจันทร์ 09:45-10:45 น.
9 ศ23102
นาฏศิลป์
(1 หน่วย)

นางสาวพิมพ์พร ทิมขำ
-
-
-
08.30-09.30, 09.45-10.45
10 ศ20217
ระนาด
(1 หน่วย)

นางสาวอาภาภรณ์ บุษบง
-
-
-
ตารางสีฟ้า วันอังคาร 13.00 ตารางสีเหลือง วันอังคาร 11.00
11 ว 23261
ออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นางสาวจิราพร บุญเหลือ
-
-
-
พฤหัสบดี สัปดาห์สีเหลือง 11.00- 12.00
12 ว23103
วิทยากาคำนวณ
(1 หน่วย)

นายวรรณศักดิ์ บุญชู
-
-
-
-
-
-
ศุกร์ คาบ 2
13 อ23102
ภาษาอังกฤษ
(1.5 หน่วย)

นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์
-
-
-
14 จ20206
ภาษาจีนเบื้องต้น6
(1 หน่วย)

นางสาวสุพรรษา ดุริยานนท์
-
-
-
15 อ33202
ภาษาอังกฤษรอบรู้
(0.5 หน่วย)

นายวศิน ตุเกตุ
-
-
-
ตามตารางนัดหมาย
16 ก23906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ
-
-
-
อังคาร 09.45-10.45 น.
17 ก23903
ชุมนุมวัยรุ่นกับความรัก
(0.5 หน่วย)

นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ
-
-
-
อังคาร 13.00-14.00 น.
รวมทั้งหมด 17 รายวิชา

 

>
Italian Trulli