ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท23102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นายณฐนน ก๊งหวั่น
-
-
-
ทำกิจกรรม ตั้งใจเรียน มุ่งเน้นร่วมมือ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี
2 ค23102
คณิตศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางอัญวีณ์ หนูอุไร
eo3ou52
Meet
เข้ากลุ่ม
-
สัปดาห์สีฟ้า : อังคาร , พุธ , ศุกร์ คาบ 1
3 ว23102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นายเดชศรี สุวิรัตน์
-
-
-
4 ส23104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์
-
-
-
08.30-09.30
5 ส23102
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(1.5 หน่วย)

นางสาวพรเพ็ญ หาญชนะ
-
-
-
สัปดาห์สีฟ้า วันจันทร์ เวลา13.00-14.00 สัปดาห์สีเหลือง วันพฤหัสบดี เวลา 09.45-10.45 วันศุกร์ เวลา 09.45-10.45
6 พ23102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
-
-
-
วันจันทร์ เวลา 11.00-12.00 น.
7 พ23104
บาสเกตบอล
(0.5 หน่วย)

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
-
-
-
วันพฤหัสบดี 09.45-10.45 น.
8 ศ23102
นาฏศิลป์
(1 หน่วย)

นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช
-
-
-
9 ว 23262
ออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นางสาวจิราพร บุญเหลือ
-
-
-
อังคาร สัปดาห์สีเหลือง 09.45- 10.45
อังคาร สัปดาห์สีเหลือง 09.45- 10.45
10 ง23381
เลือกเสรี ธุรกิจบริการ
(1 หน่วย)

นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว
-
-
-
วันอังคารคาบ 4 สีฟ้า วันอังคารคาบ 3 สีเหลือง
11 ว23103
วิทยาการคำนวณ3
(1 หน่วย)

นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล
-
-
-
ทุกวันจันทร์ เวลา 09.45-10.45 น.
12 อ20206
ภาษาอังกฤษเพื่อความรอบรู้
(0.5 หน่วย)

นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์
-
-
-
วันพฤหัสบดี 13.00-14.00
13 ก23903
ชุมนุมแค่อยากถ่ายภาพ
(0.5 หน่วย)

นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์
-
-
-
13.00-14.00
14 จ20206
ภาษาจีนเบื้องต้น6
(1 หน่วย)

นางสาวสุพรรษา ดุริยานนท์
-
-
-
15 อ23102
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(1.5 หน่วย)

นายเอกภพ ไทยทอง
kpv4vnq
-
-
-
MON (08.30-09.30) , WED(08.30-09.30), วันศุกร์ (09.45-10.45)
ใช้กลุ่มไลน์เดิม และ ให้นักเรียนเข้าร่วม google classroom ด้วยนะครับ
16 ก23906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวกรกมล กุลทอง
-
-
-
11.00-12.00 น.
รวมทั้งหมด 16 รายวิชา

 

>
Italian Trulli