ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท23102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นายณฐนน ก๊งหวั่น
-
-
-
มุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมมือกิจกรรม สรุปวัดประเมินผล เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2 ค23102
คณิตศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นายอัครพล ศรีฟ้า
-
-
-
ตามตารางเรียน
3 ว23102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวนพวรรณ แก้วโกสุม
-
-
-
ตามตารางเรียน
4 ส23104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวปาลินี เพชรทอง
-
-
-
อ.08.30 - 09.30น.
5 ส23104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์
-
-
-
08.30-09.30
6 ส23101
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวธัญญารัตน์ จิตราภิรมย์
-
-
-
วันพุธ คาบ2 09.45-10.45 น. , วันพฤหัสบดี คาบ1 08.30-09.30 น.(สัปดาห์สีฟ้า) ,วันศุกร์ คาบ1 08.30-09.30 น.(สัปดาห์สีเหลือง)
จัดการเรียนการสอนในกลุ่มไลน์เดิม
7 พ23102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
-
-
-
วันศุกร์ 11:00-12:00 น.
8 พ23104
บาสเกตบอล
(0.5 หน่วย)

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
-
-
-
วันอังคาร เวลา 09:45-10:45 น.
9 ศ23102
นาฏศิลป์
(1 หน่วย)

นางสาวพิมพ์พร ทิมขำ
-
-
-
08.30-09.30, 09.45-10.45
10 ว 23262
ออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นางสาวจิราพร บุญเหลือ
-
-
-
11 ว23103
วิทยากาคำนวณ
(1 หน่วย)

นายวรรณศักดิ์ บุญชู
-
-
-
-
-
-
จันทร์ คาบ3,4
12 ง23342
เสรี ม.3 การปลูกไม้ผลประเภทล้มลุก
(1 หน่วย)

นางสาวดวงกมล ทองหวาน
-
-
-
Line
ตามตารางเรียน
ให้นักเรียนทุกคนตั้งชื่อด้วยชื่อและนามสกุลจริง (ห้ามใช้ชื่อเล่น) และให้นักเรียนรายงานตัวทันทีเมื่อเข้ากลุ่ม
13 อ23102
ภาษาอังกฤษ
(1.5 หน่วย)

นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์
-
-
-
14 ก23903
ชุมนุมซีรีย์จีนหรรษา
(0.5 หน่วย)

นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ
-
-
-
15 จ20206
ภาษาจีนเบื้องต้น6
(1 หน่วย)

นางสาวสุพรรษา ดุริยานนท์
-
-
-
16 อ20232
ภาษาอังกฤษรอบรู้
(0.5 หน่วย)

นายวศิน ตุเกตุ
-
-
-
ตามตารางนัดหมาย
17 ก23906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวกรกมล กุลทอง
-
-
-
13.00-14.00 น.
รวมทั้งหมด 17 รายวิชา

 

>
Italian Trulli