ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท 23102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์
-
-
-
DLTV
13.00-14.00 วันพุธ,13.00-14.00 วันพฤหัส,11.00-12.00 วันศุกร์
เข้าเรียนตามตารางที่นัดหมายนะคะ
2 ค23102
คณิตศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางอัญวีณ์ หนูอุไร
byjftdr
Meet
เข้ากลุ่ม
-
สัปดาห์สีฟ้า : พฤหัสบดี คาบ 1 สัปดาห์สีเหลือง : จันทร์ คาบ 1 , อังคาร คาบ 2
3 ว23102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ
-
-
-
4 ก23903
ชุมนุม
(0 หน่วย)

นางสาวอุษมา แสงระวี
-
-
-
อ. 13:00-14:00 น. (สัปดาห์สีเหลือง)
กลุ่มนักเรียนที่ปรึกษาม.3/7
5 ส23104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์
-
-
-
08.30-09.30
6 ส23102
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวชุติมา จิตตรารมย์
-
-
-
-
-
Group Line
วันที่มีคาบเรียน
7 พ23102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
-
-
-
วันจันทร์ 09.45-10.45 น.
8 พ23104
บาสเกตบอล
(0.5 หน่วย)

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
-
-
-
วันศุกร์ 13:00-14:00 น.
9 ศ23102
นาฏศิลป์
(1 หน่วย)

นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช
-
-
-
10 ศ20220
กีตาร์ 3
(1 หน่วย)

นายชวลิต กรัดภิรมย์
-
-
-
11 ว 23262
ออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นางสาวจิราพร บุญเหลือ
-
-
-
12 ว 23262
ออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นางสาวจิราพร บุญเหลือ
-
-
-
13 ว23103
วิทยากาคำนวณ
(1 หน่วย)

นายวรรณศักดิ์ บุญชู
-
-
-
-
-
-
อังคาร คาบ1
14 อ20206
ภาษาอังกฤษเพื่อความรอบรู้
(0.5 หน่วย)

นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์
-
-
-
วันจันทร์ 13.00-14.00
15 จ20206
ภาษาจีนเบื้องต้น6
(1 หน่วย)

นางสาวสุพรรษา ดุริยานนท์
-
-
-
16 อ23102
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(1.5 หน่วย)

นายเอกภพ ไทยทอง
axwh646
-
-
-
TUE (09.45-10.45), WED (09.45-10.45), THU (09.45-10.45),
ใช้กลุ่มไลน์เดิม และ ให้นักเรียนเข้าร่วม google classroom ด้วยนะครับ
17 ก23906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวกรกมล กุลทอง
-
-
-
13.00-14.00 น.
รวมทั้งหมด 17 รายวิชา

 

>
Italian Trulli