ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท23102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นายณฐนน ก๊งหวั่น
-
-
-
สีฟ้า คาบ2 พฤ คาบ2 เหลือง พุธ คาบ1
ตั้งใจเรียน มุ่งมั่น ส่งงาน ทำกิจกรรมทุกคาบ ลดการบ้าน ทำงานในคาบ เข้าเรียนครบ
2 ค23102
คณิตศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวณัฐธิดา ทองปัสโนว์
-
-
-
ตารางสีฟ้า ศ. 09.45-10.45 น. , ตารางสีเหลือง จ. 09.45-10.45 น. , อ. 09.45-10.45 น.
3 ว23102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ
-
-
-
4 ส23104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวปาลินี เพชรทอง
-
-
-
อ.08.30 - 09.30น.
5 ส23102
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(1.5 หน่วย)

นางสาวพรเพ็ญ หาญชนะ
-
-
-
สัปดาห์สีฟ้า วันอังคาร เวลา 08.30-09.30 สัปดาห์สีเหลือง วันพุธ เวลา 09.45-10.45 วันพฤหัสบดี เวลา 11.00-12.00
6 ส23246
หน้าที่พลเมือง
(0.5 หน่วย)

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
-
-
-
เรียนตามตารางสีเหลือง
7 ก23903
ชุมนุม
(0 หน่วย)

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
-
-
-
8 พ23102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
-
-
-
วันพุธ 08:30-09:30 น.
9 พ23104
บาสเกตบอล
(0.5 หน่วย)

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
-
-
-
วันศุกร์ 08:30-09:30 น.
10 ศ23102
นาฏศิลป์
(1 หน่วย)

นางสาวพิมพ์พร ทิมขำ
-
-
-
09.45-10.45,13.00-14.00
11 ก23903
ชุมนุม
(0 หน่วย)

นางสาววันวิสาข์ สืบ
-
-
-
13.00น.
12 ว 23262
วิทยาการคำนวณ
(1 หน่วย)

นางสาวจิราพร บุญเหลือ
-
-
-
วันพฤหัสสัปดาห์สีฟ้า 08.30-09.30 วันพฤหัสสัปดาห์สีเหลือง 08.30-09.30
13 ว 23262
ออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นางสาวจิราพร บุญเหลือ
-
-
-
14 ง23386
งานบัญชีเบื้องต้น 2
(1 หน่วย)

สิบเอกหญิงอนุสา ส่งสุริน
-
-
-
ฟ้าอังคาร 13.00 - 14.00 น. เหลืองอังคาร 11.00 - 12.00 น.
15 จ20206
ภาษาจีนเบื้องต้น6
(1 หน่วย)

นางสาวสุพรรษา ดุริยานนท์
-
-
-
16 อ23102
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(1.5 หน่วย)

นายเอกภพ ไทยทอง
hiaja3t
-
-
-
MON (08.30-09.30) , WED(11.00-12.00), THU (09.45-10.45)
ใช้กลุ่มไลน์เดิม และ ให้นักเรียนเข้าร่วม google classroom ด้วยนะครับ
17 อ20232
ภาษาอังกฤษรอบรู้
(0.5 หน่วย)

นายวศิน ตุเกตุ
-
-
-
ตามตารางนัดหมาย
18 ก23906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวกรกมล กุลทอง
-
-
-
13.00-14.00 น.
รวมทั้งหมด 18 รายวิชา

 

>
Italian Trulli