ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท 23102
ภาษาไทย
(1.5 หน่วย)

นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์
-
-
-
DLTV
13.00-14.00 วันจันทร์,8.30-9.30 วันพุธ,9.45-10.45 วันพฤหัส
เข้าเรียนตามวัน เวลาที่กำหนดนะคะ
2 ค23102
คณิตศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางอัญวีณ์ หนูอุไร
wwqvru4
Meet
เข้ากลุ่ม
-
สัปดาห์สีเหลือง : จันทร์ คาบ 2 , พุธ คาบ 2 , พฤหัสบดี คาบ 4
3 ว23102
วิทยาศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นายเดชศรี สุวิรัตน์
-
-
-
4 ส23104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์
-
-
-
5 ส23101
สังคมศึกษา
(1.5 หน่วย)

นางสาวธัญญารัตน์ จิตราภิรมย์
-
-
-
วันศุกร์ คาบ2 (สัปดาห์สีฟ้า , วันจันทร์ คาบ3 , วันพฤหัสบดี คาบ1 (สัปดาห์สีเหลือง)
จัดการเรียนการสอนในกลุ่มไลน์เดิม
6 พ23102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
-
-
-
วันพฤหัสบดี 13.00-14.00 น.
7 พ23104
บาสเกตบอล
(0.5 หน่วย)

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์
-
-
-
วันศุกร์ 09:45-10:45 น.
8 ก23903
ชุมนุม
(0 หน่วย)

นายวีระศักดิ์ ดำสุทธี
-
-
-
13.00-14.00
9 ศ23102
นาฏศิลป์
(1 หน่วย)

นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช
-
-
-
10 ว 23262
ออกแบบและเทคโนโลยี
(0.5 หน่วย)

นางสาวจิราพร บุญเหลือ
-
-
-
11 ว23103
วิทยาการคำนวณ
(1 หน่วย)

นายวรัญญู ทองถึง
-
-
-
08.30-09.30 น.
12 ง23362
เลือกเสรี (การประดิษฐ์วัสดุท้องถิ่น)
(1 หน่วย)

นายจิรวัฒน์ บุญสิน
-
-
-
ตารางสีฟ้า: วันอังคารคาบที่ 4 ตารางสีเหลือง: วันอังคารคาบที่ 3
13 อ23101
ภาษาอังกฤษ
(1.5 หน่วย)

นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์
-
-
-
14 อ20206
ภาษาอังกฤษเพื่อความรอบรู้
(0.5 หน่วย)

นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์
-
-
-
วันศุกร์ 13.00-14.00
15 ก23903
ชุมนุมพลังความรู้
(0.5 หน่วย)

นางสาวพรพิลาส วิจิต
-
-
-
13.00-14.00
16 จ20206
ภาษาจีนเบื้องต้น6
(1 หน่วย)

นางสาวสุพรรษา ดุริยานนท์
-
-
-
17 ก23906
แนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวกรกมล กุลทอง
-
-
-
11.00-12.00 น.
รวมทั้งหมด 17 รายวิชา

 

>
Italian Trulli