ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท31102
ภาษาไทย
(1 หน่วย)

นายธิรพงษ์ คงด้วง
-
-
-
วันพุธ คาบที่ 4 เวลา 13.00-14.00 และวันศุกร์ คาบที่ 2 เวลา 09.45-10.45 น.
2 ค31102
คณิตศาสตร์
(1 หน่วย)

นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์
-
เข้ากลุ่ม
-
3 ก31905
ชุมนุม math uno
(0 หน่วย)

นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์
-
-
-
4 ค31202
เสริมทักษะคณิตศาสตร์
(2 หน่วย)

นายเจนณรงค์ พันทวี
-
เข้ากลุ่ม
-
ตามตารางเรียน
5 ค30201
คณิตสาสตร์ประยุกต์
(1 หน่วย)

นายอัครพล ศรีฟ้า
-
-
-
ตามตารางเรียน
6 ว30242
ชีววิทยา2
(1.5 หน่วย)

นางสาวพัชริณี สมผล
-
-
-
จ 09.45-10.45 / อ 08.30-09.30
7 ว30222
เคมี2
(1.5 หน่วย)

นางสาวจตุพร เฝือชัย
-
-
-
จ:08.30-09.30 น. พฤ: 09.45-10.45น.
กลุ่มไลน์ห้องเรียนเดิม
8 ว30272
Biology 2
(1 หน่วย)

นางสาวซูไบดะห์ มะดือเร๊ะ
-
-
-
วันจันทร์ กับวันอังคาร เวลา 14.30 - 15.30 น.
9 ว30202
ฟิสิกส์ 2
(2 หน่วย)

นายรัฐพงศ์ ช่วยชู
-
-
-
วันอังคาร 13.00 - 14.00 น. 11.00 - 12.00 น. และ วันพุธ 08.30 - 09.30 น.
ให้นักเรียนเข้าเรียนตามวันและเวลาที่นัดหมาย หากมีปัญหา ติดต่อครูรัฐพงศ์ ช่วยชู โทร 086-7358795
10 ว30284
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ1
(1 หน่วย)

นางสาวรัชฎาพร เอียดรอด
qv3gveb
Meet
-
-
พฤ. เวลา 08.30-09.30 น.
ใช้กลุ่มไลน์เดิมวิชาฟิสิกส์1 ภาคเรียนที่1/2564
11 ว30101
วิทยาศาสตร์กายภาพ
(1 หน่วย)

นางสาวอุษมา แสงระวี
-
-
-
ศ. 8:30-9:30
12 ส31102
สังคมศึกษา
(1 หน่วย)

นางสาวชุติมา จิตตรารมย์
-
-
-
-
-
Group Line
วันที่มีคาบเรียน
13 ส31104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวพรประภา นิรัตน์
-
-
-
ศุกร์ 13.00-14.00
14 พ31102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
c7mqwhm
Meet
-
-
พฤ 11.00-12.00
ใช้กลุ่มไลน์ห้องเรียนกลุ่มเดิม
15 ศ31102
นาฏศิลป์
(0.5 หน่วย)

นางสาวพิมพ์พร ทิมขำ
-
-
-
13.00-14.00
16 ว30105
วิทยาการคำนวณ
(1 หน่วย)

นายภราดร ไชยเขียว
-
-
-
สีฟ้า วันจันทร์ 13.00-14.00, สีเหลือง วันจันทร์ 11.00-12.00
meet.google.com/cqx-anwz-qbj
17 อ 31102
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(1 หน่วย)

นายธิติสรรค์ สงพราหมณ์
-
-
-
พุธ สัปดาห์คี่ 9.45-10.45 ศุกร์ สัปดาห์คู่ 13.00-14.00
ใช้ไลน์กลุ่มเดิมนะครับ
18 ก31906
กิจกรรมแนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์
-
-
-
รวมทั้งหมด 18 รายวิชา

 

>
Italian Trulli