ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท31102
ภาษาไทย
(1 หน่วย)

นายธิรพงษ์ คงด้วง
-
-
-
วันพุธ คาบที่ 3 เวลา 11.00-12.00 และวันศุกร์ คาบที่ 4 เวลา 13.00-14.00 น.
2 ค31202
เสริมทักษะคณิตศาสตร์
(2 หน่วย)

นายเจนณรงค์ พันทวี
-
เข้ากลุ่ม
-
ตามตารางเรียน
3 ค31102
คณิตศาสตร์
(1 หน่วย)

นายอัครพล ศรีฟ้า
-
-
-
ตามตารางเรียน
4 ว30242
ชีววิทยา2
(1.5 หน่วย)

นางสาวพัชริณี สมผล
-
-
-
พฤ 13.00-14.00 / ศ 08.30-09.30
5 ว30222
เคมี2
(1.5 หน่วย)

นางสาวจตุพร เฝือชัย
-
-
-
อ:08.30-09.30น.
กลุ่มไลน์ห้องเรียนเดิม
6 ว30101
วิทยาศาสตร์กายภาพ
(1 หน่วย)

นางสาวนพวรรณ แก้วโกสุม
-
-
-
ตามตารางเรียน
7 ว30202
ฟิสิกส์ 2
(2 หน่วย)

นายรัฐพงศ์ ช่วยชู
-
-
-
วันจันทร์ 09.45 - 10.45 น. และวันศุกร์ 09.45 - 10.45 น.
ให้นักเรียนเข้าเรียนตามวันและเวลาที่นัดหมาย หากมีปัญหา ติดต่อครูรัฐพงศ์ ช่วยชู โทร 086-7358795
8 ว30284
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ1
(1 หน่วย)

นางสาวรัชฎาพร เอียดรอด
yty72wm
Meet
-
-
สัปดาห์สีฟ้า จ. เวลา 13.00 -14.00 น.สัปดาห์สีเหลือง จ. เวลา 11.00 - 12.00 น.
9 ส31102
สังคมพื้นฐาน
(1 หน่วย)

นางสาวปาลินี เพชรทอง
-
-
-
อ.09.45 - 10.45น. พฤ.09.45 - 10.45น.
10 ชุมนุม
ชุมนุมท่องโลกกว้าง
(0.5 หน่วย)

นายณัฐกิตติ์ สารสุข
-
-
-
นัดหมายตามตารางเรียน
11 ก31905
ชุมนุม
(0.5 หน่วย)

นางสาวชุติมา จิตตรารมย์
-
-
-
12 ส31104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวพรประภา นิรัตน์
-
-
-
พฤหัสบดี 08.30-09.30
13 พ31102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
-
-
-
อ 11.00-12.00
ใช้กลุ่มไลน์ห้องเรียนกลุ่มเดิม
14 ศ31102
นาฏศิลป์
(0.5 หน่วย)

นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช
-
-
-
15 ว30105
วิทยาการคำนวณ
(1 หน่วย)

นายอิศรเกษม สีหะวงษ์
-
-
-
ทุกวันจันทร์ 08.30 - 09.30
นักเรียนสแกน QR-CODE เข้าเรียน วัน/เวลา ตามตารางเรียน
16 อ31102
ภาษาอังกฤษ
(1 หน่วย)

นางกวินนาฎ อินทจันทร์
-
-
-
วันพุธ คาบ 2 (คี่) , วันศุกร์ คาบ 3 (คู่)
17 ก31906
กิจกรรมแนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์
-
-
-
รวมทั้งหมด 17 รายวิชา

 

>
Italian Trulli