ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท31102
ภาษาไทย
(1 หน่วย)

นางสาวอัญชรีย์ มีแสง
-
-
-
ตามตารางเรียน
ใช้กลุ่มไลน์ห้องเรียนกลุ่มเดิม
2 ค31102
คณิตศาสตร์
(1 หน่วย)

นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์
-
เข้ากลุ่ม
-
3 ค31204
เสริมทักษะคณิตศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวภมร สุขศรีแก้ว
-
-
-
4 ว30101
วิทยาศาสตร์กายภาพ
(1 หน่วย)

นางสาวอุษมา แสงระวี
-
-
-
อ. 8:30-9:30
5 ส21222
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
(0.5 หน่วย)

นางสาวปาลินี เพชรทอง
-
-
-
. ศ.09.45 - 10.45น.
6 ส31102
สังคมศึกษา
(1 หน่วย)

นางสาวชุติมา จิตตรารมย์
-
-
-
-
-
Group Line
วันที่มีคาบเรียน
7 ส31104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวพรประภา นิรัตน์
-
-
-
จันทร์ 08.30-09.30
8 พ31102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
-
-
-
พ 09.45-10.45
ใช้กลุ่มไลน์ห้องเรียนกลุ่มเดิม
9 ศ31102
นาฏศิลป์
(0.5 หน่วย)

นางสาวพิมพ์พร ทิมขำ
-
-
-
09.45-10.45
10 ศ30213
วงดนตรีเครื่องสาย
(1 หน่วย)

นางสาวอาภาภรณ์ บุษบง
-
-
-
ตารางสีฟ้า วันพุธ 13.00 ตารางสีเหลือง วันพุธ 11.00
11 ว30105
วิทยาการคำนวณ
(1 หน่วย)

นายภราดร ไชยเขียว
-
-
-
สีฟ้า วันพฤหัสบดี 13.00-14.00, สีเหลือง วันพฤหัสบดี 11.00-12.00
meet.google.com/juo-pjgz-npr
12 จ30202
ภาษาจีน2
(1 หน่วย)

นางสาวสุพรรษา ดุริยานนท์
-
-
-
13 อ.31202
มัคคุเกศก์ 2
(0.5 หน่วย)

นางสาวมัสรีน่า สะนิ
-
-
-
จันทร์ 08:30-09:30 น.
14 อ31102
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(1 หน่วย)

นายธิติสรรค์ สงพราหมณ์
-
-
-
จันทร์ สัปดาห์คี่ 9.45-10.45 พฤหัส สัปดาห์คี่ 9.45-10.45
ใช้ไลน์กลุ่มเดิมนะครับ
15 อ 30202
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(1 หน่วย)

นางสาวณัฐพัชร์ ส่งเสริม
-
-
-
-
-
-
จันทร์ เวลา 12.40 - 13.30, อังคาร เวลา 12.40 - 13.30
16 ก31906
กิจกรรมแนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์
-
-
-
รวมทั้งหมด 16 รายวิชา

 

>
Italian Trulli