ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท31102
ภาษาไทย
(1 หน่วย)

นางสาวอัญชรีย์ มีแสง
-
-
-
ตามตารางเรียน
ใช้กลุ่มไลน์ห้องเรียนกลุ่มเดิม
2 ค31102
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
(1 หน่วย)

นายเจนณรงค์ พันทวี
-
เข้ากลุ่ม
-
ตามตารางเรียน
3 ค31204
เสริมทักษะคณิตศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นางสาวภมร สุขศรีแก้ว
-
-
-
4 ว30101
วิทยาศาสตร์กายภาพ
(1 หน่วย)

นางสาวนพวรรณ แก้วโกสุม
-
-
-
ตามตารางเรียน
5 ส31102
สังคมพื้นฐาน
(1 หน่วย)

นางสาวปาลินี เพชรทอง
-
-
-
พ.08.30 - 09.30น. พฤ.08.30 - 09.30น.
6 ส21222
การปกครองท้องถิ่นไทย
(0.5 หน่วย)

นางสาวปาลินี เพชรทอง
-
-
-
ศ.09.45 - 10.45น.
7 ส21222
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
(0.5 หน่วย)

นางสาวปาลินี เพชรทอง
-
-
-
ศ 9.45-10.30 น.
8 ส31104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวพรประภา นิรัตน์
-
-
-
อังคาร 08.30-09.30
9 พ31102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
-
-
-
พ 09.45-10.45
ใช้กลุ่มไลน์ห้องเรียนกลุ่มเดิม
10 ศ31102
นาฏศิลป์
(0.5 หน่วย)

นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช
-
-
-
11 ว30105
วิทยาการคำนวณ
(1 หน่วย)

นายอิศรเกษม สีหะวงษ์
-
-
-
ทุกวันอังคาร 13.00 - 14.00
นักเรียนสแกน QR-CODE เข้าเรียน วัน/เวลา ตามตารางเรียน
12 ง31365
เลือกเสรี (ช่างปูน)
(1 หน่วย)

นายจิรวัฒน์ บุญสิน
-
-
-
ตารางสีฟ้า: วันพุธคาบที่ 4ตารางสีเหลือง: วันพุธคาบที่ 3
13 อ30202
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(1 หน่วย)

นางสาวปัทมา ใจชื่น
-
-
-
ตามตารางเรียน
14 จ30202
ภาษาจีนพื้นฐาน2
(1 หน่วย)

นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ
-
-
-
15 อ31102
ภาษาอังกฤษ
(1 หน่วย)

นางกวินนาฎ อินทจันทร์
-
-
-
วันจันทร์ คาบ 1 และวันพุธ คาบ 1 ตารางสีฟ้า
16 อ.31202
มัคคุเกศก์ 2
(0.5 หน่วย)

นางสาวมัสรีน่า สะนิ
-
-
-
ศุกร์ 08:30-09:30 น.
17 ก31906
ชุมนุม
(0 หน่วย)

นายวศิน ตุเกตุ
-
-
-
-
วันอังคาร
18 ก31906
กิจกรรมแนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์
-
-
-
รวมทั้งหมด 18 รายวิชา

 

>
Italian Trulli