ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท31102
ภาษาไทย
(1 หน่วย)

นายธิรพงษ์ คงด้วง
-
-
-
วันจันทร์ คาบที่ 1 เวลา 08.30-09.30 น. และวันพฤหัสบดี คาบที่ 1 เวลา 08.30-09.30 น.
2 ค31102
คณิตศาสตร์
(1 หน่วย)

นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์
-
เข้ากลุ่ม
-
3 ว30101
วิทยาศาสตร์กายภาพ
(1 หน่วย)

นางสาวอุษมา แสงระวี
-
-
-
พฤ. 13:00-14:00 (สัปดาห์สีฟ้า) และ พฤ. 11:00-12:00 (สัปดาห์สีเหลือง)
4 ส31102
สังคมศึกษา
(1 หน่วย)

นางสาวชุติมา จิตตรารมย์
-
-
-
-
-
Group Line
วันที่มีคาบเรียน
5 ส31104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวพรประภา นิรัตน์
-
-
-
จันทร์ 11.00-12.00
6 พ31102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
-
-
-
พฤ 08.30-09.30
ใช้กลุ่มไลน์ห้องเรียนกลุ่มเดิม
7 ศ31102
นาฏศิลป์
(0.5 หน่วย)

นางสาวพิมพ์พร ทิมขำ
-
-
-
09.45-10.45
8 ว30105
วิทยาการคำนวณ
(1 หน่วย)

นายภราดร ไชยเขียว
-
-
-
วันศุกร์ 8.30-9.30
meet.google.com/bmy-fvrr-bdp
9 ง31385
เลือกเสรี เอกสารธุรกิจ
(1 หน่วย)

นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว
-
-
-
วันพุธ คาบ 34 สีฟ้า วันพุธ คาบ 3 สีเหลือง
10 จ31202
ภาษาจีนระดับต้น 2
(2 หน่วย)

นางสาวนฤมล บุญรอด
-
-
-
จ.09.45-10.45 พฤ.09.45-10.45
11 จ30202
ภาษาจีน2
(1 หน่วย)

นางสาวสุพรรษา ดุริยานนท์
-
-
-
12 อ.31202
มัคคุเกศก์ 2
(0.5 หน่วย)

นางสาวมัสรีน่า สะนิ
-
-
-
ศุกร์ 11:00-12:00 น.
13 อ 31102
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(1 หน่วย)

นายธิติสรรค์ สงพราหมณ์
-
-
-
อังคาร สัปดาห์คี่ 8.30-9.30 จันทร์ สัปดาห์คู่ 8.30-9.30
ใช้ไลน์กลุ่มเดิมนะครับ
14 อ 30202
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(1 หน่วย)

นางสาวณัฐพัชร์ ส่งเสริม
-
-
-
-
-
-
จันทร์ เวลา 13.30 - 14.20, พฤหัสบดี เวลา 14.20 - 15.10
15 ก31906
กิจกรรมแนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์
-
-
-
รวมทั้งหมด 15 รายวิชา

 

>
Italian Trulli