ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท31102
ภาษาไทย
(1 หน่วย)

นางสาวอัญชรีย์ มีแสง
-
-
-
ตามตารางเรียน
ใช้กลุ่มไลน์ห้องเรียนกลุ่มเดิม
2 ค31102
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
(1 หน่วย)

นายเจนณรงค์ พันทวี
-
เข้ากลุ่ม
-
ตามตารางเรียน
3 ก31905
ชุมนุม
(0.5 หน่วย)

นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ
-
-
-
13.00-14.00
คลีนิคสร้างสุข
4 ว30101
วิทยาศาสตร์กายภาพ
(1 หน่วย)

นางสาวนพวรรณ แก้วโกสุม
-
-
-
ตามตารางเรียน
5 ส31102
สังคมพื้นฐาน
(1 หน่วย)

นางสาวปาลินี เพชรทอง
-
-
-
พ.09.45 - 10.45น. ศ.08.30-09.30น
6 ส31104
ประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวพรประภา นิรัตน์
-
-
-
ศุกร์ 08.30-09.30
7 พ31102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
-
-
-
พฤ 08.30-09.30
ใช้กลุ่มไลน์ห้องเรียนกลุ่มเดิม
8 ศ31102
นาฏศิลป์
(0.5 หน่วย)

นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช
-
-
-
9 ศ30202
กีตาร์ 2
(1 หน่วย)

นายชวลิต กรัดภิรมย์
-
-
-
10 ง31422
เบเกอรี่
(2 หน่วย)

นางสายฝน ราษีงาม
-
-
-
09.45-10.45
11 ว30105
วิทยาการคำนวณ
(1 หน่วย)

นายอิศรเกษม สีหะวงษ์
-
-
-
วันศุกร์ 13.00 - 14.00
นักเรียนสแกน QR-CODE เข้าเรียน วัน/เวลา ตามตารางเรียน
12 ง30262
ช่างปูน
(2 หน่วย)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิราวรรณ ทิพย์รักษา
-
-
-
-
-
-
จ. 9.45-10.45 พฤ. 9.45-10.45
13 อ30202
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(1 หน่วย)

นางสาวปัทมา ใจชื่น
-
-
-
14 อ31102
ภาษาอังกฤษ
(1 หน่วย)

นางกวินนาฎ อินทจันทร์
-
-
-
วันจันทร์คาบ 1 และวันพุธคาบ 1 ตารางสีเหลือง
15 จ30202
ภาษาจีน2
(1 หน่วย)

นางสาวสุพรรษา ดุริยานนท์
-
-
-
16 อ.31202
มัคคุเกศก์ 2
(0.5 หน่วย)

นางสาวมัสรีน่า สะนิ
-
-
-
พฤหัสบดี 13:00-14:00 น.
17 ก31906
กิจกรรมแนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์
-
-
-
รวมทั้งหมด 17 รายวิชา

 

>
Italian Trulli