ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท32102
ภาษาไทย
(1 หน่วย)

นางสาวอัญชรีย์ มีแสง
-
-
-
ตามตารางเรียน
ห้องเรียนออนไลน์ (ห้องเดิม)
2 ค30202
คณิตศาสตร์ประยุกต์2
(1 หน่วย)

นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์
-
เข้ากลุ่ม
-
3 ก32905
ชุมนุม
(0.5 หน่วย)

นายเจนณรงค์ พันทวี
-
-
-
ตามตารางเรียน
ช่องทางเรียน แชทกลุ่ม facebook
4 ค32202
เสริมทักษะคณิตศาสตร์
(2 หน่วย)

นางสาวภมร สุขศรีแก้ว
-
-
-
5 ค32102
คณิตศาสตร์
(1 หน่วย)

นายอัครพล ศรีฟ้า
-
-
-
ตามตารางเรียน
6 ว30204
ฟิสิกส์ 4
(2 หน่วย)

นายสุรศักดิ์ ศรีขวัญ
-
-
-
7 I30202
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
(1 หน่วย)

นางสาวซูไบดะห์ มะดือเร๊ะ
-
-
-
วันศุกร์ เวลา 11.00 - 12.00 น. และ 13.00 -14.00 น.
8 ว30224
ชีววิทยา 4
(1.5 หน่วย)

นางสาวซูไบดะห์ มะดือเร๊ะ
-
-
-
วันอังคาร เวลา 13.00 -14.00 น. วันศุกร์ 08.30 - 09.30 น.
9 ว30102
วิทยาศาสตร์กายภาพ2
(1.5 หน่วย)

นางสาวรัชฎาพร เอียดรอด
3xkmlhi
Meet
-
-
สัปดาห์สีฟ้า พฤ. เวลา13.00 - 14.00 น. สัปดาห์สีเหลือง อ. เวลา 09.45 - 10.45 น. และ พฤ. เวลา 13.00-14.00 น.
10 ว30274
Physics 4
(1 หน่วย)

นายสันติ สีตะพงศ์
-
-
-
11 ว30224
เคมี4
(1.5 หน่วย)

นางสาวอุษมา แสงระวี
-
-
-
พ. 9:45-10:45 และ ศ. 9:45-10:45 (สัปดาห์สีฟ้า) พ.8:30-9:30 (สัปดาห์สีเหลือง)
ไลน์กลุ่มห้องเรียนเดิม
12 ส32102
สังคมศึกษา
(1 หน่วย)

นางสาวธัญญารัตน์ จิตราภิรมย์
-
-
-
วันจันทร์ คาบ3 11.00-12.00 น. วันศุกร์ คาบ4 13.00-14.00 น. (สัปดาห์สีเหลือง)
จัดการเรียนการสอนในกลุ่มไลน์เดิม
13 พ32102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
-
-
-
ศ09.45-10.45
ใช้กลุ่มไลน์ห้องเรียนกลุ่มเดิม
14 ศ32102
ทัศนศิลป์
(0.5 หน่วย)

นางสาววันวิสาข์ สืบ
-
-
-
พุธ 13.00-14.00 น.
15 ง32102
การงานอาชีพ
(0.5 หน่วย)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิราวรรณ ทิพย์รักษา
-
-
-
-
-
-
พ.13.00-14.00
16 อ32102
ภาษาอังกฤษ
(1 หน่วย)

นางสาวปัทมา ใจชื่น
-
-
-
17 อ32202
มัคคุเทศก์
(0.5 หน่วย)

นายธิติสรรค์ สงพราหมณ์
-
-
-
พุธ สัปดาห์คู่ 9.45-10.45
18 ก32906
กิจกรรมแนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์
-
-
-
รวมทั้งหมด 18 รายวิชา

 

>
Italian Trulli