ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท32102
ภาษาไทย
(1 หน่วย)

นางสาวอัญชรีย์ มีแสง
-
-
-
ตามตารางเรียน
ใช้กลุ่มไลน์ห้องเรียน กลุ่มเดิม
2 ค32202
เสริมทักษะคณิตศาสตร์
(2 หน่วย)

นางสาวภมร สุขศรีแก้ว
-
-
-
3 ค32102
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
(1 หน่วย)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรพีพรรณ จันทร์คง
-
-
-
4 ก32905
ชุมนุมเคลียร์การบ้าน…เคลียร์งานของเรา5/2
(0.5 หน่วย)

นางสาวนิชาภา รัตนถาวร
-
-
-
13:00-14:00น.
5 ว30204
ฟิสิกส์ 4
(2 หน่วย)

นายสุรศักดิ์ ศรีขวัญ
-
-
-
6 I30202
ไอเอส 2
(1 หน่วย)

นายสุรศักดิ์ ศรีขวัญ
-
-
-
11.00-12.00
7 ว30224
ชีววิทยา 4
(1.5 หน่วย)

นางสาวซูไบดะห์ มะดือเร๊ะ
-
-
-
วันอังคาร เวลา 11.00 - 12.00 น. วันพุธ 09.45 -10.45 น.
8 ว30102
วิทยาศาสตร์กายภาพ 2
(1.5 หน่วย)

นายรัฐพงศ์ ช่วยชู
-
-
-
วันอังคาร 08.30 - 09.30 น. และ วันพฤหัสบดี 09.45 - 10.45 น.
ให้นักเรียนเข้าเรียนตามวันและเวลาที่นัดหมาย หากมีปัญหา ติดต่อครูรัฐพงศ์ ช่วยชู โทร 086-7358795
9 ว30224
เคมี4
(1.5 หน่วย)

นางสาวอุษมา แสงระวี
-
-
-
จ.9:45-10:45 และ พฤ.8:30-9:30 (สัปดาห์สีฟ้า) พฤ.8:30-9:30 (สัปดาห์สีเหลือง)
ไลน์กลุ่มห้องเรียนเดิม
10 ส32102
สังคมศึกษา
(1 หน่วย)

นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์
-
-
-
ตามตารางเรียน
เรียนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน อ่านหนังสือ
11 พ32102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
-
-
-
พ08.30-09.30
ใช้กลุ่มไลน์ห้องเรียนกลุ่มเดิม
12 ศ32102
ทัศนศิลป์
(0.5 หน่วย)

นางสาววันวิสาข์ สืบ
-
-
-
จันทร์ 08.30-09.30 น.
13 ง32102
การงานอาชีพ
(0.5 หน่วย)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิราวรรณ ทิพย์รักษา
-
-
-
-
-
-
พฤ.13.00-14.00
14 อ32102
ภาษาอังกฤษ
(1 หน่วย)

นางสาวปัทมา ใจชื่น
-
-
-
15 อ32202
มัคคุเทศก์
(0.5 หน่วย)

นายธิติสรรค์ สงพราหมณ์
-
-
-
ศุกร์ สัปดาห์คู่ 9.45-10.45
16 ก32906
กิจกรรมแนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์
-
-
-
รวมทั้งหมด 16 รายวิชา

 

>
Italian Trulli