ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท32102
ภาษาไทย
(1 หน่วย)

นางสาวอัญชรีย์ มีแสง
-
-
-
ตามตารางเรียน
ใช้กลุ่มไลน์ห้องเรียน กลุ่มเดิม
2 ก32905
ชุมนุมสื่อบันเทิง
(0.5 หน่วย)

นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย
-
-
-
ตารางสีเหลือง: คาบที่ 4
3 ค32204
เสริมทักษะคณิตศาสต์
(1.5 หน่วย)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรพีพรรณ จันทร์คง
-
-
-
4 ค32102
คณิตศาสตร์
(1 หน่วย)

นายอัครพล ศรีฟ้า
-
-
-
ตามตารางเรียน
5 ว30102
วิทยาศาสตร์กายภาพ 2
(1.5 หน่วย)

นายสันติ สีตะพงศ์
-
-
-
6 ส33224
กฎหมายในชีวิตประจำวัน
(0.5 หน่วย)

นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์
-
-
-
7 ส32102
สังคมศึกษา
(1 หน่วย)

นางสาวธัญญารัตน์ จิตราภิรมย์
-
-
-
วันอังคาร คาบ4 13.00-14.00 น.(สัปดาห์สีฟ้า) วันพฤหัสบดี คาบ3 11.00-12.00 น. (สัปดาห์สีเหลือง)
จัดการเรียนการสอนในกลุ่มไลน์เดิม
8 พ32102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
-
-
-
ศ09.45-10.45
ใช้กลุ่มไลน์ห้องเรียนกลุ่มเดิม
9 ศ32102
ทัศนศิลป์
(0.5 หน่วย)

นางสาววันวิสาข์ สืบ
-
-
-
ศุกร์ 09.45-10.45 น.
10 ศ30215
วงดนตรีปี่พาทย์
(1 หน่วย)

นางสาวอาภาภรณ์ บุษบง
-
-
-
ตารางสีฟ้า วันพฤหัสบดี 13.00 ตารางสีเหลือง วันพฤหัสบดี 11.00
11 ว30262
การออกแบบและเทคโนโลยี
(1 หน่วย)

นายอิศรเกษม สีหะวงษ์
-
-
-
วันพุธ 09.45 - 10.45
นักเรียนสแกน QR-CODE เข้าเรียน วัน/เวลา ตามตารางเรียน
12 I30202
IS
(0.5 หน่วย)

นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล
-
-
-
ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00-14.00 น.
13 ง32102
การงานอาชีพ
(1 หน่วย)

นางสาวดวงกมล ทองหวาน
-
-
-
Line
ตามตารางเรียน
ให้นักเรียนทุกคนตั้งชื่อด้วยชื่อและนามสกุลจริง (ห้ามใช้ชื่อเล่น) และให้นักเรียนรายงานตัวทันทีเมื่อเข้ากลุ่ม
14 จ30204
ภาษาจีน4
(1 หน่วย)

นางสาวฑิฆัมพร ออมสิน
-
-
-
วันจันทร์8.30-9.30 วันพุธ 11.00-12.00
15 อ32102
ภาษาอังกฤษ
(1 หน่วย)

นางสาวปัทมา ใจชื่น
-
-
-
16 อ30205
การอ่านและวิเคราะห์ข่าว
(1 หน่วย)

นางกวินนาฎ อินทจันทร์
-
-
-
วันอังคาร คาบ 4 (คี่) , วันพฤหัส คาบ 2 (คู่)
17 อ 32202
มัคคุเทศก์
(0.5 หน่วย)

นายธิติสรรค์ สงพราหมณ์
-
-
-
อังคาร สัปดาห์คู่ 8.30-9.30
18 ก 32906
กิจกรรมแนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์
-
-
-
รวมทั้งหมด 18 รายวิชา

 

>
Italian Trulli