ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท32102
ภาษาไทย
(1 หน่วย)

นางสาวอัญชรีย์ มีแสง
-
-
-
ตามตามรางเรียน
ใช้กลุ่มไลน์ห้องเรียนกลุ่มเดิม
2 ค32204
เสริมทักษะคณิตศาสตร์
(1.5 หน่วย)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรพีพรรณ จันทร์คง
-
-
-
3 ค32101
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
(1 หน่วย)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรพีพรรณ จันทร์คง
-
-
-
4 ว30101
วิทยาศาสตร์กายภาพ 2
(1.5 หน่วย)

นายสุรศักดิ์ ศรีขวัญ
-
-
-
5 ส33224
กฎหมายในชีวิตประจำวัน
(0.5 หน่วย)

นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์
-
-
-
08.30-09.30
6 ส32102
สังคมศึกษา
(1 หน่วย)

นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์
-
-
-
ตามตารางเรียน
เรียนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน อ่านหนังสือ
7 พ32102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
-
-
-
ศ08.30-09.30
ใช้กลุ่มไลน์ห้องเรียนกลุ่มเดิม
8 ก32905
ชุมนุมMovie Club (เรียนรู้จากหนัง)
(0 หน่วย)

นายยุทธพงษ์ สนธิกลับ
-
-
-
วันอังคาร เวลา13.00-14.00
9 ศ32102
ทัศนศิลป์
(0.5 หน่วย)

นางสาววันวิสาข์ สืบ
-
-
-
พุธ 09.45-10.45 น.
10 ว30262
การออกแบบและเทคโนโลยี
(1 หน่วย)

นายอิศรเกษม สีหะวงษ์
-
-
-
วันศุกร์ 09.45 - 10.45
นักเรียนสแกน QR-CODE เข้าเรียน วัน/เวลา ตามตารางเรียน
11 I30202
IS
(0.5 หน่วย)

นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล
-
-
-
ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00-14.00 น.
12 ง32102
การงานอาชีพ
(1 หน่วย)

นางสาวดวงกมล ทองหวาน
-
-
-
Line
ตามตารางเรียน
ให้นักเรียนทุกคนตั้งชื่อด้วยชื่อและนามสกุลจริง (ห้ามใช้ชื่อเล่น) และให้นักเรียนรายงานตัวทันทีเมื่อเข้ากลุ่ม
13 ง32362
เลือกเสรี (ผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุ)
(1 หน่วย)

นายจิรวัฒน์ บุญสิน
-
-
-
ตารางสีฟ้า: วันพฤหัสบดีคาบที่4 ตารางสีเหลือง: วันพฤหัสบดีคาบที่ 4
14 จ30204
ภาษาจีน4
(1 หน่วย)

นางสาวฑิฆัมพร ออมสิน
-
-
-
วันจันทร์9.45-10.45 วันพุธ 13.00-14.00
15 อ32102
ภาษาอังกฤษ
(1 หน่วย)

นางสาวปัทมา ใจชื่น
-
-
-
16 อ30205
การอ่านและวิเคราะห์ข่าว
(1 หน่วย)

นางกวินนาฎ อินทจันทร์
-
-
-
วันอังคารคาบ 4 ,วันพฤหัสคาบ 2 ตารางสีฟ้า
17 อ32202
มัคคุเทศก์
(0.5 หน่วย)

นายธิติสรรค์ สงพราหมณ์
-
-
-
พฤหัส สัปดาห์คู่ 9.45-10.45
18 ก 32906
กิจกรรมแนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์
-
-
-
รวมทั้งหมด 18 รายวิชา

 

>
Italian Trulli