ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท32102
ภาษาไทย
(1 หน่วย)

นางสาวอัญชรีย์ มีแสง
-
-
-
ตามตารางเรียน
ใช้กลุ่มไลน์ห้องเรียนกลุ่มเดิม
2 ค32102
คณิตศาสตร์
(1 หน่วย)

นายอัครพล ศรีฟ้า
-
-
-
ตามตารางเรียน
3 ว30102
วิทยาศาสตร์กายภาพ2
(1.5 หน่วย)

นางสาวรัชฎาพร เอียดรอด
2ekwmo5
Meet
-
-
สัปดาห์สีฟ้า พ. เวลา 09.45 - 10.45 น. และ ศ. เวลา 08.30 - 09.30 น. สัปดาห์สีเหลือง ศ. เวลา 08.30 -09.30 น.
ใช้ไลน์กลุ่มเรียนเดิมวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ภาคเรียนที่ 1/2564
4 ส32102
สังคมศึกษา
(1 หน่วย)

นางสาวธัญญารัตน์ จิตราภิรมย์
-
-
-
วันจันทร์ คาบ2 9.45-10.45 น. วันอังคาร คาบ1 08.30-09.30 น. (สัปดาห์สีเหลือง
จัดการเรียนการสอนในกลุ่มไลน์เดิม
5 พ32102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
-
-
-
จ09.45-10.45
ใช้กลุ่มไลน์ห้องเรียนกลุ่มเดิม
6 ศ30219
วงสตริง
(1 หน่วย)

นายชวลิต กรัดภิรมย์
-
-
-
7 ศ32102
ทัศนศิลป์
(0.5 หน่วย)

นางสาววันวิสาข์ สืบ
-
-
-
อังคาร 13.00-14.00 น.
8 ว30262
การออกแบบและเทคโนโลยี
(1 หน่วย)

นายอิศรเกษม สีหะวงษ์
-
-
-
ทุกวันจันทร์ 13.00 - 14.00
นักเรียนสแกน QR-CODE เข้าเรียน วัน/เวลา ตามตารางเรียน
9 ง32102
การงานอาชีพ
(0.5 หน่วย)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิราวรรณ ทิพย์รักษา
-
-
-
-
-
-
จ.08.30-9.30
10 I30302
IS2
(1 หน่วย)

นางสาวดวงกมล ทองหวาน
-
-
-
ตามตารางเรียน
ใช้กลุ่มไลน์กลุ่มเดิมนะคะ
11 จ30204
ภาษาจีน4
(1 หน่วย)

นางสาวฑิฆัมพร ออมสิน
-
-
-
วันจันทร์8.30-9.30 วันพฤหัสบดี9.45-10.45
12 จ32202
ภาษาจีนระดับกลาง1
(2 หน่วย)

นางสาวฑิฆัมพร ออมสิน
-
-
-
วันอังคาร9.45-10.45 วันศุกร์ 13.00-14.00 วันอังคาร9.45-10.45 วันศุกร์ 11.00-12.00
13 ก32905
กิจกรรมชุมนุม
(0.5 หน่วย)

นางสาวฑิฆัมพร ออมสิน
-
เข้ากลุ่ม
-
วันอังคาร 13.00-14.00
14 อ32102
ภาษาอังกฤษ
(1 หน่วย)

นางสาวปัทมา ใจชื่น
-
-
-
15 อ30205
การอ่านและวิเคราะห์ข่าว
(1 หน่วย)

นางกวินนาฎ อินทจันทร์
-
-
-
วันอังคารคาบ2 (คี่), วันพฤหัสคาบ 3 (คู่)
16 อ32202
มัคคุเทศก์
(0.5 หน่วย)

นายธิติสรรค์ สงพราหมณ์
-
-
-
พุธ สัปดาห์คู่ 8.30-9.30
17 ก 32906
กิจกรรมแนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์
-
-
-
รวมทั้งหมด 17 รายวิชา

 

>
Italian Trulli