ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท32102
ภาษาไทย
(1 หน่วย)

นางสาวอัญชรีย์ มีแสง
-
-
-
ตามตารางเรียน
ใช้กลุ่มไลน์ห้องเรียน กลุ่มเดิม
2 ค32102
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
(1 หน่วย)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรพีพรรณ จันทร์คง
-
-
-
3 ว30102
วิทยาศาสตร์กายภาพ 2
(1.5 หน่วย)

นายสันติ สีตะพงศ์
-
-
-
4 ส32102
สังคมศึกษา
(1 หน่วย)

นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์
-
-
-
ตามตารางเรียน
เรียนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน อ่านหนังสือ
5 พ32102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
-
-
-
จ11.00-12.00
ใช้กลุ่มไลน์ห้องเรียนกลุ่มเดิม
6 ศ32102
ทัศนศิลป์
(0.5 หน่วย)

นางสาววันวิสาข์ สืบ
-
-
-
พฤหัสฯ 09.45-10.45 น.
7 ง32312
ขนมไทย
(1 หน่วย)

นางสายฝน ราษีงาม
-
-
-
13.00-14.00
8 ง32222
อาหารไทย
(2 หน่วย)

นางสายฝน ราษีงาม
-
-
-
09.45-10.45
9 ว30262
การออกแบบและเทคโนโลยี
(1 หน่วย)

นายอิศรเกษม สีหะวงษ์
-
-
-
ทุกวันพฤหัสบดี 08.30 - 08.30
นักเรียนสแกน QR-CODE เข้าเรียน วัน/เวลา ตามตารางเรียน
10 I30202
IS
(0.5 หน่วย)

นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล
-
-
-
ทุกวันพุธ เวลา 08.30-09.30น.
11 ง32432
งานเชื่อมไฟฟ้า 2
(2 หน่วย)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิราวรรณ ทิพย์รักษา
-
-
-
-
-
-
อ. 9.45-10.45 ศ.9.45-10.45
12 ง32102
การงานอาชีพ
(1 หน่วย)

นางสาวดวงกมล ทองหวาน
-
-
-
Line
ตามตารางเรียน
ให้นักเรียนทุกคนตั้งชื่อด้วยชื่อและนามสกุลจริง (ห้ามใช้ชื่อเล่น) และให้นักเรียนรายงานตัวทันทีเมื่อเข้ากลุ่ม
13 จ30204
ภาษาจีน4
(1 หน่วย)

นางสาวฑิฆัมพร ออมสิน
-
-
-
วันพฤหัสบดี9.45-10.45 วันศุกร์8.30-9.30
14 อ32102
ภาษาอังกฤษ
(1 หน่วย)

นางสาวปัทมา ใจชื่น
-
-
-
15 อ30205
การอ่านและวิเคราะห์ข่าว
(1 หน่วย)

นางกวินนาฎ อินทจันทร์
-
-
-
วันศุกร์ คาบ 1 (คี่) , วันอังคาร คาบ 3 (คู่)
16 อ32202
มัคคุเทศก์
(0.5 หน่วย)

นายธิติสรรค์ สงพราหมณ์
-
-
-
พุธ สัปดาห์คี่ 13.00-14.00
ใช้ไลน์กลุ่มเดิมนะครับ
17 ก 32906
กิจกรรมแนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์
-
-
-
รวมทั้งหมด 17 รายวิชา

 

>
Italian Trulli