ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ก33905
ชุมนุม TCAS
(0.5 หน่วย)

นางสาวอัญชรีย์ มีแสง
-
-
-
คาบชุมนุม
2 ท33102
ภาษาไทย
(1 หน่วย)

นายธิรพงษ์ คงด้วง
-
-
-
วันพฤหัสบดี คาบที่ 4 เวลา 13.00-14.00 น. และวันศุกร์ คาบที่ 2 เวลา 09.45-10.45 น.
3 ค33202
เสริมทักษะคณิตศาสตร์
(2 หน่วย)

นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์
-
เข้ากลุ่ม
-
4 ค33102
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
(1 หน่วย)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรพีพรรณ จันทร์คง
-
-
-
5 ว30245
ชีววิทยา5
(1.5 หน่วย)

นางสาวพัชริณี สมผล
-
-
-
พ 08.30-09.30 / จ 11.00-12.00
6 ก33905
ชุมนุมTCAS65
(0.5 หน่วย)

นางสาวพัชริณี สมผล
-
-
-
อังคาร 13.00-14.00
7 ว30275
Chemistry 6
(1 หน่วย)

นางสาวนพวรรณ แก้วโกสุม
Meet
-
-
ตามตารางเรียน
8 ว30225
เคมี 5
(1.5 หน่วย)

นางสาวนพวรรณ แก้วโกสุม
Meet
-
-
ตามตารางเรียน
9 ว30205
ฟิสิกส์
(2 หน่วย)

นางสาวรัชฎาพร เอียดรอด
rzfbiga
Meet
-
-
จ. เวลา 08.30 - 09.30 น. และ พฤ. เวลา 09.45 - 10.45 น.
ให้นักเรียนแสกนคิวอาร์โค้ดเข้ากลุ่มเรียน
10 ว30286
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ3
(1 หน่วย)

นางสาวรัชฎาพร เอียดรอด
jwez5jl
Meet
-
-
สัปดาห์สีฟ้า อ. เวลา 13.00 - 14.00 น. สัปดาห์สีเหลือง อ. เวลา 11.00 - 12.00 น.
ใช้กลุ่มเรียนเดิมวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ2 ภาคเรียนที่ 1/2564
11 ส33104
ประวัติศาสตร์สากล
(0.5 หน่วย)

นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์
-
-
-
ตามตารางเรียน
เรียนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน อ่านหนังสือ
12 ส33102
สังคมศึกษา
(1 หน่วย)

นายณัฐกิตติ์ สารสุข
-
-
-
-
-
-
นัดหมายตามตารางเรียน
กลุ่มเรียนเดิม
13 พ33102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นายวีระศักดิ์ ดำสุทธี
-
-
-
ศุกร์ เวลา 13.00-14.00
14 ศ33102
ศิลปะ(ดนตรี)
(0.5 หน่วย)

นายชวลิต กรัดภิรมย์
-
-
-
15 ว30107
วิทยาการคำนวณ
(1 หน่วย)

นายภราดร ไชยเขียว
-
-
-
วันพฤหัสบดี 8.30-9.30
meet.google.com/ntc-kgkw-dec
16 อ.33202
มัคคุเทศก์5
(0.5 หน่วย)

นางสาวชกาภัฎ ทิศคงทอง
-
-
-
วันจันทร์ 09.45-10.45น.
17 อ30208
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2
(1 หน่วย)

นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์
-
-
-
18 33202
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(1 หน่วย)

นายวศิน ตุเกตุ
-
-
-
อังคาร 09.45-10.45 & ศุกร์ 13.00-14.00
19 ก 33906
กิจกรรมแนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์
-
-
-
รวมทั้งหมด 19 รายวิชา

 

>
Italian Trulli