ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท33102
ภาษาไทย
(1 หน่วย)

นายธิรพงษ์ คงด้วง
-
-
-
วันอังคาร คาบที่ 1 เวลา 08.30-09.30 และวันพฤหัสบดี คาบที่ 4 เวลา 13.00-14.00 น.
2 ค33202
เสริมทักษะคณิตศาสตร์
(2 หน่วย)

นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์
-
เข้ากลุ่ม
-
3 ค31102
คณิตศาสตร์
(1 หน่วย)

นางสาวภมร สุขศรีแก้ว
-
-
-
4 ว30245
ชีววิทยา5
(1.5 หน่วย)

นางสาวพัชริณี สมผล
-
-
-
พฤ 09.45-10.45 / อ 09.45-10.45
5 ว30225
เคมี 5
(1.5 หน่วย)

นางสาวนพวรรณ แก้วโกสุม
zoy-jbre-hec
-
-
-
ตามตารางเรียน
6 ว30286
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ3
(1 หน่วย)

นางสาวรัชฎาพร เอียดรอด
proooqr
Meet
-
-
พ. เวลา 08.30 - 09.30 น.
ใช้กลุ่มไลน์เรียนเดิมวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ2 ภาคเรียนที่ 1/2564
7 ว30205
ฟิสิกส์ 5
(2 หน่วย)

นายสันติ สีตะพงศ์
-
-
-
8 ส33101
สังคมพื้นฐาน
(1 หน่วย)

นางสาวปาลินี เพชรทอง
-
-
-
อ.09.45 - 10.45น. พ.09.45 - 10.45น.
9 ส33104
ประวัติศาสตร์สากล
(0.5 หน่วย)

นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์
-
-
-
ตามตารางเรียน
เรียนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน อ่านหนังสือ
10 พ33102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นายวีระศักดิ์ ดำสุทธี
-
-
-
อังคาร เวลา 11.00-12.00
11 ศ33102
ศิลปะ(ดนตรี)
(0.5 หน่วย)

นายชวลิต กรัดภิรมย์
-
-
-
12 ว30107
วิทยาการคำนวณ
(1 หน่วย)

นายภราดร ไชยเขียว
-
-
-
วันศุกร์ 13.00-14.00
meet.google.com/fgk-vsxv-khf
13 ก33905
ชุมนุม
(0.5 หน่วย)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิราวรรณ ทิพย์รักษา
-
-
-
-
-
-
อ. 13.00-14.00
14 อ.33202
มัคคุเทศก์5
(0.5 หน่วย)

นางสาวชกาภัฎ ทิศคงทอง
-
-
-
วันพฤหัสบดี 09.45-10.45น.
15 อ33202
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(1 หน่วย)

นายวศิน ตุเกตุ
-
-
-
จันทร์ 09.45-10.45 & ศุกร์ 08.30-09.45
16 ก 33906
กิจกรรมแนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์
-
-
-
รวมทั้งหมด 16 รายวิชา

 

>
Italian Trulli