ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท33102
ภาษาไทย
(1 หน่วย)

นายธิรพงษ์ คงด้วง
-
-
-
วันพฤหัสบดี คาบที่ 1 เวลา 08.30-09.30 น. และวันศุกร์ คาบที่ 1 เวลา 08.30-09.30 น.
2 ค33204
เสริมทักษะคณิตศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นายเจนณรงค์ พันทวี
-
เข้ากลุ่ม
-
ตามตารางเรียน
3 ค33102
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
(1 หน่วย)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรพีพรรณ จันทร์คง
-
-
-
4 ก3305
ดูหนังประวัติศาสตร์
(0.5 หน่วย)

นางสาวปาลินี เพชรทอง
-
-
-
Link
อังคาร 13.00_14.00 น.
5 ส33104
ประวัติศาสตร์สากล
(0.5 หน่วย)

นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์
-
-
-
ตามตารางเรียน
เรียนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน อ่านหนังสือ
6 ส33102
สังคมศึกษา
(1 หน่วย)

นายณัฐกิตติ์ สารสุข
-
-
-
-
-
-
นัดหมายตามตารางเรียน
กลุ่มเรียนเดิม
7 ส33224
ประชากรกับคุณภาพชีวิต
(0.5 หน่วย)

นางสาวพรเพ็ญ หาญชนะ
-
-
-
สัปดาห์สีฟ้า วันอังคาร เวลา 13.00- 14.00
8 พ33102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นายวีระศักดิ์ ดำสุทธี
-
-
-
ศุกร์ เวลา 11.00-12.00
9 ศ33102
ศิลปะ(ดนตรี)
(0.5 หน่วย)

นายชวลิต กรัดภิรมย์
-
-
-
10 ว30107
วิทยาการคำนวณ
(1 หน่วย)

นายภราดร ไชยเขียว
-
-
-
วันพุธ 8.30-9.30
meet.google.com/sbc-bmfu-xvz
11 ง33386
ระบบบัญชี
(1 หน่วย)

สิบเอกหญิงอนุสา ส่งสุริน
-
-
-
วันศุกร์ 9.45 - 10.45 น.
12 อ.33202
มัคคุเทศก์5
(0.5 หน่วย)

นางสาวชกาภัฎ ทิศคงทอง
-
-
-
วันพุธ 13.00-14.00น.
13 จ30206
ภาษาจีนพื้นฐาน6
(1 หน่วย)

นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ
-
-
-
14 อ 30208
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
(1 หน่วย)

นางสาวณัฐพัชร์ ส่งเสริม
-
-
-
-
-
-
พุธ เวลา 10.10 - 11.00, พฤหัสบดี เวลา 13.30 - 14.20
15 อ33202
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(1 หน่วย)

นายวศิน ตุเกตุ
-
-
-
16 ก 33906
กิจกรรมแนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์
-
-
-
รวมทั้งหมด 16 รายวิชา

 

>
Italian Trulli