ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท33102
ภาษาไทย
(1 หน่วย)

นายธิรพงษ์ คงด้วง
-
-
-
วันพุธ คาบที่ 1 เวลา 08.30-09.30 น. และพฤหัสบดี คาบที่ 2 เวลา 09.45-10.45 น.
2 ค33204
เสริมทักษะคณิตศาสตร์
(1.5 หน่วย)

นายเจนณรงค์ พันทวี
-
เข้ากลุ่ม
-
ตามตารางเรียน
3 ก33905
ชุมนุม
(1 หน่วย)

นางอัญวีณ์ หนูอุไร
-
-
-
13.00-14.00 น.
4 ค31102
คณิตศาสตร์
(1 หน่วย)

นางสาวภมร สุขศรีแก้ว
-
-
-
5 ส33102
สังคมพื้นฐาน
(1 หน่วย)

นางสาวปาลินี เพชรทอง
-
-
-
จ.13.00 - 14.00น. ศ.13.00 - 14.00น.
6 ส33104
ประวัติศาสตร์สากล
(0.5 หน่วย)

นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์
-
-
-
ตามตารางเรียน
เรียนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน อ่านหนังสือ
7 ส33224
ประชากรกับคุณภาพชีวิต
(0.5 หน่วย)

นางสาวพรเพ็ญ หาญชนะ
-
-
-
สัปดาห์สีเหลือง วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-14.00
8 พ33102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นายวีระศักดิ์ ดำสุทธี
-
-
-
พุธ เวลา 08.30-09.30
9 ศ33102
ศิลปะ(ดนตรี)
(0.5 หน่วย)

นายชวลิต กรัดภิรมย์
-
-
-
10 ว30107
วิทยาการคำนวณ
(1 หน่วย)

นายภราดร ไชยเขียว
-
-
-
วันจันทร์ 8.30-9.30
meet.google.com/sgx-rniu-cjq
11 ง33342
เลือกเสรี (การผลิตปุ๋ยอินทรีย์)
(1 หน่วย)

นายจิรวัฒน์ บุญสิน
-
-
-
ตารางสีฟ้า: วันศุกร์คาบที่ 2 ตารางสีเหลือง: วันศุกร์คาบที่ 2
12 อ.33202
มัคคุเทศก์5
(0.5 หน่วย)

นางสาวชกาภัฎ ทิศคงทอง
-
-
-
วันศุกร์ 11.00น.-12.00น.
13 อ30208
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2
(1 หน่วย)

นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์
-
-
-
14 จ30206
ภาษาจีนพื้นฐาน6
(1 หน่วย)

นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ
-
-
-
15 อ30202
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(1 หน่วย)

นายวศิน ตุเกตุ
-
-
-
16 ก 33906
กิจกรรมแนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์
-
-
-
17 ส30244
หน้าที่พลเมือง
(0.5 หน่วย)

นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์
-
-
-
18 ก 33905
กิจกรรมชุมนุม
(0.5 หน่วย)

นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์
-
-
-
รวมทั้งหมด 18 รายวิชา

 

>
Italian Trulli