ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท33102
ภาษาไทย
(1 หน่วย)

นายธิรพงษ์ คงด้วง
-
-
-
วันจันทร์ คาบที่ 4 เวลา 13.00-14.00 น. และวันอังคาร คาบที่ 1เวลา 08.30-09.30 น.
2 ค33102
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
(1 หน่วย)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรพีพรรณ จันทร์คง
-
-
-
3 ส30244
หน้าที่พลเมือง
(1 หน่วย)

นางสาวซูไบดะห์ มะดือเร๊ะ
-
เข้ากลุ่ม
-
วันจันทร์ เวลา 13.00 - 14.00 น.
4 ก33905
ชุมนุม
(0.5 หน่วย)

นางสาวซูไบดะห์ มะดือเร๊ะ
-
-
-
วันอังคาร เวลา 13.00 น - 14.00 น.
5 ส33104
ประวัติศาสตร์สากล
(0.5 หน่วย)

นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์
-
-
-
ตามตารางเรียน
เรียนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน อ่านหนังสือ
6 ส33102
สังคมศึกษา
(1 หน่วย)

นายณัฐกิตติ์ สารสุข
-
-
-
-
-
-
นัดหมายตามตารางเรียน
กลุ่มเรียนเดิม
7 พ33102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นายวีระศักดิ์ ดำสุทธี
-
-
-
ศุกร์ เวลา 13.00-14.00
8 ศ33102
ศิลปะ(ดนตรี)
(0.5 หน่วย)

นายชวลิต กรัดภิรมย์
-
-
-
9 ศ30217
วงดนตรีพื้นบ้าน
(1 หน่วย)

นางสาวอาภาภรณ์ บุษบง
-
-
-
ตารางสีฟ้า วันศุกร์ 09.45 ตารางสีเหลือง วันศุกร์ 09.45
10 ว30107
วิทยาการคำนวณ
(1 หน่วย)

นายภราดร ไชยเขียว
-
-
-
วันอังคาร 9.45-10.45
meet.google.com/gsb-hszs-vii
11 อ.33202
มัคคุเทศก์5
(0.5 หน่วย)

นางสาวชกาภัฎ ทิศคงทอง
-
-
-
วันพุธ 11.00-12.00น.
12 จ30206
ภาษาจีนพื้นฐาน6
(1 หน่วย)

นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ
-
-
-
13 จ33202
ภาษาจีนระดับกลาง3
(2 หน่วย)

นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ
-
-
-
14 อ30208
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
(1 หน่วย)

นายเอกภพ ไทยทอง
iczdhqu
-
-
-
MON (11.00-12.00), THU (11.00-12.00)
ใช้กลุ่มไลน์เดิม และ ให้นักเรียนเข้าร่วม google classroom ด้วยนะครับ
15 33202
ภาษาอังพื้นฐาน
(1 หน่วย)

นายวศิน ตุเกตุ
-
-
-
จันทร์ 08.30-09.30 & พุธ 08.30-09.30
16 ก 33906
กิจกรรมแนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์
-
-
-
รวมทั้งหมด 16 รายวิชา

 

>
Italian Trulli