ที่
รหัสวิชา
รายวิชา
ผู้สอน
สถานะการนัดเรียน
ช่องทางนัดหมายเรียนออนไลน์
QR - CODE ไลน์กลุ่ม
Google Classroom
Google Meet
Microsoft Teams
Facebook Group
Zoom
รับชมผ่าน TV
เวลานัดพบนักเรียน
ข้อความถึงนักเรียน
1 ท31102
ภาษาไทย
(1 หน่วย)

นายธิรพงษ์ คงด้วง
-
-
-
วันพุธ คาบที่ 1 เวลา 08.30-09.30 น. และวันศุกร์ คาบที่ 1 เวลา 08.30-09.30 น.
2 33903
ยุวเกษตรกร
(0.5 หน่วย)

นายธิรพงษ์ คงด้วง
-
-
-
3 ค33102
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
(1 หน่วย)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรพีพรรณ จันทร์คง
-
-
-
4 ส30244
หน้าที่พลเมือง
(0.5 หน่วย)

นายสุรศักดิ์ ศรีขวัญ
-
-
-
5 ก33905
กิจกรรมชุมนุม
(0.5 หน่วย)

นายสุรศักดิ์ ศรีขวัญ
-
-
-
อังคาร 13.00-14.00
6 ส33102
สังคมพื้นฐาน
(1 หน่วย)

นางสาวปาลินี เพชรทอง
-
-
-
พฤ.08.30 - 09.30น. พฤ.13.00 - 14.00น.
7 ส33104
ประวัติศาสตร์สากล
(0.5 หน่วย)

นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์
-
-
-
ตามตารางเรียน
เรียนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน อ่านหนังสือ
8 พ33102
สุขศึกษา
(0.5 หน่วย)

นายวีระศักดิ์ ดำสุทธี
-
-
-
อังคาร เวลา 08.30-09.30
9 ศ33102
ศิลปะ(ดนตรี)
(0.5 หน่วย)

นายชวลิต กรัดภิรมย์
-
-
-
10 ศ30221
ดนตรีสากล 2
(1 หน่วย)

นายชวลิต กรัดภิรมย์
-
-
-
11 ว30107
วิทยาการคำนวณ
(1 หน่วย)

นายภราดร ไชยเขียว
-
-
-
สีฟ้า วันอังคาร 13.00-14.00, สีเหลือง วันอังคาร 11.00-12.00
meet.google.com/kto-tccr-gvw
12 ง33232
ช่างผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
(2 หน่วย)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิราวรรณ ทิพย์รักษา
-
-
-
-
-
-
พ.9.45-10.45 ศ.11.00-12.00 ศ.13.00-14.00
13 อ.33202
มัคคุเทศก์5
(0.5 หน่วย)

นางสาวชกาภัฎ ทิศคงทอง
-
-
-
วันอังคาร09.45น.-10.45น.
14 จ30206
ภาษาจีนพื้นฐาน6
(1 หน่วย)

นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ
-
-
-
15 อ 30208
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
(1 หน่วย)

นางสาวณัฐพัชร์ ส่งเสริม
-
-
-
-
-
-
จันทร์ เวลา 10.10 - 11.00, พฤหัสบดี เวลา 11.00 - 11.50
16 อ33202
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(1 หน่วย)

นายวศิน ตุเกตุ
-
-
-
จันทร 13.00-14.00 & พุธ 13.00-14.00
17 ก 33906
กิจกรรมแนะแนว
(0.5 หน่วย)

นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์
-
-
-
รวมทั้งหมด 17 รายวิชา

 

>
Italian Trulli