ขั้นตอนแจ้งความจำนงย้ายเข้าเรียนระหว่างปีการศึกษา โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา