ประวัติส่วนตัว

By admin, November 7, 2017

ชื่อ – นามสกุล : นายวีรภัทร อินทร์เนื่อง
ตำแหน่งปัจจุบัน : ครูผู้ช่วย
ระดับ : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
หน่วยงาน : โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

วันเดือนปีเกิด : 18 มกราคม พ.ศ. 2535
ที่อยู่ปัจจุบัน : 140 หมู่ 13 ตรอก/ซอย – ถนน – ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320

What do you think?

You must be logged in to post a comment.