ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์

November 7, 2017

  วัน เดือน ปี ที่ได้รับพระราชทาน ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หมายเหตุ/ หลักฐานเอ้างอิง เลขที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่  – – – – – – –

ประวัติการการหยุดราชการ

November 7, 2017

  พ.ศ. รายการลาหยุดราชการ หมายเหตุ ลาป่วย ลากิจ ส่วนตัว ลาคลอด ลาอุปสมบท ลาเข้ารับการตรวจเลือก ลาศึกษาต่อ ขาดราชการ  2555  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –    2556  –  –  –  –  – –   – –   –  – –  –     2557  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – –     2558 […]

ประวัติการรับราชการ

November 7, 2017

  พ.ศ. ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่งเลขที่ สถานที่/สังกัด  2555  ครูผู้ช่วย   6304  โรงเรียนบ้านบางหิน  2557  ครู   6304   โรงเรียนบ้านบางหิน  2558  ครู   …….  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา                                                                     […]

ประวัติการศึกษา

November 7, 2017

ลำดับ ระดับการศึกษา/วุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ วิชาเอก/หลักสูตร สถานศึกษา  1  ป.6  2542  ประถมศึกษา  โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน  2  ม.3  2545  มัธยมศึกษาตอนต้น  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  3 ม.6  2548 มัธยมตอยปลาย วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  4  ป.ตรี / วท.บ.  2552  ดนตรีไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม  5  ป.บัณฑิต  2559  วิชาชีพครู  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  6  ป.โท / คม.บ. – – – 

ประวัติส่วนตัว

November 7, 2017

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวพิมพิไล  กัญญา ตำแหน่งปัจจุบัน : ครู ระดับ : ครูผู้ช่วย วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ หน่วยงาน : โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 วันเดือนปีเกิด : 17 มิถุนายน พ.ศ. 2530 ที่อยู่ปัจจุบัน : 40 ถ.ชนปรีดา  ต.ปากแพรก  อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช