ประวัติการศึกษา

By admin, November 7, 2017

ลำดับ ระดับการศึกษา/วุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ วิชาเอก/หลักสูตร สถานศึกษา
 1  ป.6  2542  ประถมศึกษา  โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน
 2  ม.3  2545  มัธยมศึกษาตอนต้น  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
 3 ม.6  2548 มัธยมตอยปลาย วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
 4  ป.ตรี / วท.บ.  2552  ดนตรีไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม
 5  ป.บัณฑิต  2559  วิชาชีพครู  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
 6  ป.โท / คม.บ. – 

What do you think?

You must be logged in to post a comment.