ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์

November 7, 2017

  วัน เดือน ปี ที่ได้รับพระราชทาน ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หมายเหตุ/ หลักฐานเอ้างอิง เลขที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่  – – – – – – –

ประวัติการการหยุดราชการ

November 7, 2017

  พ.ศ. รายการลาหยุดราชการ หมายเหตุ ลาป่วย ลากิจ ส่วนตัว ลาคลอด ลาอุปสมบท ลาเข้ารับการตรวจเลือก ลาศึกษาต่อ ขาดราชการ  2555  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –    2556  –  –  –  –  – –   – –   –  – –  –     2557  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – –     2558 […]

ประวัติการรับราชการ

November 7, 2017

  พ.ศ. ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่งเลขที่ สถานที่/สังกัด  2555  ครูผู้ช่วย   6304  โรงเรียนบ้านบางหิน  2557  ครู   6304   โรงเรียนบ้านบางหิน  2558  ครู   …….  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา                                                                     […]

ประวัติการศึกษา

November 7, 2017

ลำดับ ระดับการศึกษา/วุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ วิชาเอก/หลักสูตร สถานศึกษา  1  ป.6  2536  ประถมศึกษา  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์  2  ม.3  2539  มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนทีปราษฎร์ทิพยา  3  ปวช.  2542 ช่างอิเล็กทรอนิกส์  โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม  4  ป.ตรี / วท.บ.  2546  วิทยาการคอมพิวเตอร์  สถาบันราชภัฎสวนดุสิต  5  ป.บัณฑิต  2553  วิชาชีพครู  วิทยาลัยตาปี  6  ป.โท / คม.บ.  2559  การบริหารการศึกษา  มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประวัติส่วนตัว

November 7, 2017

ชื่อ – นามสกุล : นายอภิเดช จิตรมุ่ง ตำแหน่งปัจจุบัน : ครู ระดับ : คศ.1 วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ หน่วยงาน : โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 วันเดือนปีเกิด : 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 ที่อยู่ปัจจุบัน : 15 หมู่ 6 ตรอก/ซอย – ถนน – ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320