ประวัติส่วนตัว

By admin, November 7, 2017

ชื่อ – นามสกุล : นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ตำแหน่งปัจจุบัน : ครู
ระดับ : คศ.1
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
หน่วยงาน : โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

วันเดือนปีเกิด : 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2523
ที่อยู่ปัจจุบัน : 15 หมู่ 6 ตรอก/ซอย – ถนน – ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320

What do you think?

You must be logged in to post a comment.