ประวัติการศึกษา

By admin, November 7, 2017

ลำดับ ระดับการศึกษา/วุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ วิชาเอก/หลักสูตร สถานศึกษา
 1  ป.6  2536  ประถมศึกษา  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
 2  ม.3  2539  มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนทีปราษฎร์ทิพยา
 3  ปวช.  2542 ช่างอิเล็กทรอนิกส์  โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม
 4  ป.ตรี / วท.บ.  2546  วิทยาการคอมพิวเตอร์  สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
 5  ป.บัณฑิต  2553  วิชาชีพครู  วิทยาลัยตาปี
 6  ป.โท / คม.บ.  2559  การบริหารการศึกษา  มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

What do you think?

You must be logged in to post a comment.