ประวัติการรับราชการ

By admin, November 7, 2017

 

.ศ. ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่งเลขที่ สถานที่/สังกัด
 2555  ครูผู้ช่วย   6304  โรงเรียนบ้านบางหิน
 2557  ครู   6304   โรงเรียนบ้านบางหิน
 2558  ครู   …….  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
         
         
         
         
         
         
         

ชื่อ – นามสกุล : นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย (เลขที่ตำแหน่ง : 6304)
ระดับ : ยังไม่มี
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านบางหิน
สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
วันสั่งบรรจุ : 10 กันยายน พ.ศ. 2555

ชื่อ – นามสกุล : นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ตำแหน่ง : ครู (เลขที่ตำแหน่ง : 6304)
ระดับ : คศ.1
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านบางหิน
สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
วันสั่งบรรจุ : 10 กันยายน พ.ศ. 2557

ชื่อ – นามสกุล : นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ตำแหน่ง : ครู (เลขที่ตำแหน่ง : …………)
ระดับ : คศ.1
วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ
หน่วยงาน : โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ย้ายมาเมื่อวันที่ : 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558

What do you think?

You must be logged in to post a comment.