ประวัติการการหยุดราชการ

By admin, November 7, 2017

 

.ศ. รายการลาหยุดราชการ หมายเหตุ
ลาป่วย ลากิจ

ส่วนตัว

ลาคลอด

ลาอุปสมบท

ลาเข้ารับการตรวจเลือก ลาศึกษาต่อ ขาดราชการ
 2555  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  
 2556  –  –  –  –  – –   – –   –  – –  –   
 2557  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – –   
 2558  1  –  – –   – –   –  –  –  –  –  –  
 2559  2  –  –  – –   –  –  –  – –   –  –  
 2560  –  –  –  –  15  –  –  –  –  –  –  –  
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

What do you think?

You must be logged in to post a comment.