รายงานการสังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาและการพัฒนาผู้เรียน

October 13, 2018

รายงานการสังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาและการพัฒนาผู้เรียน

11.3.2 สภาพของงาน

August 1, 2018

– รับผิดชอบนักเรียนที่มี ความหลากหลายทาง เศรษฐกิจ/วัฒนธรรม/ สังคม/ พัฒนาการตามวัย – สถานศึกษาตั้งอยู่บนพื้นที่ปกติ – สถานศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขา หรือเกาะ หรือติดกับรอยตะเข็บชายแดน

11.3.1 ปริมาณงาน

August 1, 2018

– คำสั่งโรงเรียน – แฟ้มคำสั่งการปฏิบัติงาน – ตารางสอน

11.2.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

August 1, 2018

– รายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ผู้เรียนร้อยละ 100 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีในรายวิชาที่เสนอขอผลงาน

11.2.1 ผลการพัฒนาผู้เรียน ด้านสุขภาพ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม

August 1, 2018

-รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน ด้านสุขภาพ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ผู้เรียนร้อยละ 100 ที่ได้ระดับดีในรายวิชาที่เสนอขอผลงาน

11.1.3 ผลการประเมินและหรือการทดสอบของวิชาที่สอน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับเขต/ประเทศ

August 1, 2018

(ปีการศึกษา 2559)  = 50.00    (เนื่องจาก สทศ. ประกาศยกเลิกเหลือ 5 กลุ่มสาระ) (ปีการศึกษา 2560)  = 50.00    (เนื่องจาก สทศ. ประกาศยกเลิกเหลือ 5 กลุ่มสาระ)

11.1.2 ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาที่สอน

August 1, 2018

-ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาที่สอน  โครงงานคอมพิวเตอร์ (ง30215)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 – คะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ง30215  ปลายปีการศึกษาที่แล้ว (ปีการศึกษา 2559)  = 46.12 – คะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ง30215    ปลายปีการศึกษาปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2560)   = 53.19 – คะแนนทีเฉลี่ย (Average T score)  เพิ่มขึ้น 7.07  คิดเป็นร้อยละ  = 15.33

11.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน

August 1, 2018

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาที่สอน  โครงงานคอมพิวเตอร์ (ง30215)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 – คะแนนทีเฉลี่ย (Average T score)  ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน  = 41.13 – คะแนนทีเฉลี่ย (Average T score)  ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  = 58.87 – คะแนนทีเฉลี่ย (Average T score)  เพิ่มขึ้น 17.74  คิดเป็นร้อยละ  = 43.13

6.2.3. การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ

August 1, 2018

–  หนังสือเชิญเป็นวิทยากร –  เกียรติบัตรเป็นวิทยากรอบรม   บุคลากรในโรงเรียน –  เกียรติบัตรเป็นวิทยากรอบรม   นักเรียน

6.2.2. การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพและการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

August 1, 2018

1.เอกสารประกอบการสอน ง31101 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ1 2.เอกสารประกอบการสอน ง30206 วิชาการพันาเว็บขั้นสูง 3.เอกสารประกอบการสอน ง30215 วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ 4.เอกสารประกอบการสอน ง23352 วิชาโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ 5.เอกสารประกอบการสอน ง23351 วิชาภาพและเสียง 6.เอกสารประกอบการสอน ง21351 วิชาอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 7.เอกสารประกอบการสอน ง31351 วิชาสารกึ่งตัวนำ

6.2.1. การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น

August 1, 2018

– ประกาศนียบัตรปริญญาโท –  รายงานการประชุม –  รายงานการไปอบรม การสัมมนา ไปราชการ –  รายงานการดำเนินโครงการ –  ภาพถ่ายการศึกษาดูงาน –  งานวิจัยในชั้นเรียน –   เกียรติบัตร

6.1.4. ผลงานในแฟ้มสะสมผลงานคัดสรร

August 1, 2018

ด้านผู้เรียน – เกียรติบัตร ระดับประเทศ – เกียรติบัตร ระดับภาคใต้ – เกียรติบัตร ระดับเขตพื้นที่ ด้านสถานศึกษา – เกียรติบัตรผ่าน SCQA  ปี 2558 – เกียรติบัตรผ่าน OBECQA  ปี 25561 ด้านชุมชน – ร่วมกิจกรรมกีฬาเครือข่าย “เกาะสมุย”  ด้านตนเอง – เกียรติบัตร ครูผู้ฝึกซ้อมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ระดับภาคใต้ และระดับเขตพื้นที่

6.1.3. ความสามารถในการเลือก/ออกแบบการผลิต/จัดหาการนำไปใช้การประเมินผลและการพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมที่สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้

August 1, 2018

– วิจัย เรื่อง การแก้ปัญหาความรับผิดชอบในการส่งงานของนักเรียน1/2559 – วิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์2/2559 -เอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาเว็บขั้นสูง -บทเรียนออนไลน์วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ – ทะเบียนการใช้สื่อการสอน นวัตกรรม – วิจัย เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย1/2560 – วิจัย เรื่อง การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์2/2560

6.1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้โดยมีคุณภาพ

August 1, 2018

– แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการพัฒนาเว็บขั้นสูง – แผนการจัดการเรียนรู้วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ – แผนการวัดและประเมินผลวิชาการพัฒนาเว็บขั้นสูง – แผนการวัดและประเมินผลวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ -บันทึกหลังสอน -ปพ.5 จาก SGS

6.1.1 ความสามารถในการจัดทำหลักสูตรอย่างเป็นระบบ

August 1, 2018

– หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2551 ปรับปรุง 2560 เนื่องจากต้องการปรับหลักสูตร ม.ปลาย เพิ่มสายช่างเทคนิคและสายพาณิชยกรรม (ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระ) – หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2551 ปรับปรุง 2561 เนื่องจากมีการแยกวิชาคอมพิวเตอร์ออกจากกลุ่มสาระการงานอาชีพไปอยู่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระ)

4.5.5 การมีจิตอาสา จิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ส่วนรวม

August 1, 2018

– นำ รด.จิตอาสา ร่วมพัฒนา – เป็นสมาชิก ชพค. ช่วยค่าสงเคราะห์รายศพเพื่อนครูทั้งประเทศ – คำสั่งโรงเรียน

4.5.4 การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรม ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

August 1, 2018

– เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูดีศรีสมุย – ก.พ.๗ ได้รับการพิจารณาให้ได้ขั้นพิเศษ 1 เมษายน 2560

4.5.3 การศึกษาค้นคว้าริเริ่ม สร้างสรรค์ ความรู้ใหม่ นวัตกรรม ในการพัฒนางานในหน้าที่

August 1, 2018

– เว็บไซต์หลักของโรงเรียน – เว็บไซต์ 4 ภาษาของโรงเรียน – เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้

4.5.2 การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียมกัน

August 1, 2018

1.แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก ( SDQ ) 2.คะแนนพฤติกรรมนักเรียน 3.ประกาศเชิดชูเกียรติเด็กดีศรีทีปกร 4.บันทึกการเยี่ยมบ้าน 5.อบรม และให้บริการด้าน ICT แก่นักเรียน 6.บริจาคเงินกับนักเรียนที่ช่วยงานโสต

4.5.1 การเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือนปิดบังหวังสิ่งตอบแทน

August 1, 2018

– ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน – ฝึกซ้อมนักเรียนก่อนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตกรรม – เกียรติบัตร

4.4.5 การเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดี แก่ผู้เรียนชุมชน สังคม

August 1, 2018

– เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูดีศรีสมุย – เกียรติบัตร (ศิลปะหัตกรรมนักเรียน)

4.4.4 การรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ

August 1, 2018

1.เข้าร่วมกิจกรรมวันครู 2.เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการครู 3.ณรงค์ให้ครูผลิตสื่อเทคโนโลยี ในการเรียนการสอน 4.บริจาคเงินให้กับโรงเรียน 5.จัดทำวีดีโองานเกษียณอายุราชการครูของชมรมครูอำเภอเกาะสมุย

4.4.3 การมีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพ

August 1, 2018

– เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี – เป็นหัวหน้างานICTงานพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ – เป็นคณะกรรมการทำงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีของ สพม.11 – เป็นคณะกรรมการดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ สพม.11

4.4.2 การศึกษา ค้นคว้าริเริ่ม สร้างสรรค์ ความรู้ใหม่ ๆมาใช้พัฒนางานในวิชาชีพ

August 1, 2018

-เป็นตัวอย่างของ ครู ในโรงเรียน ในทำจัดทำ e-portfolio จัดเก็บผลงาน

4.4.1 การเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์

August 1, 2018

– เป็นวิทยากรอบรม ครู ในการใช้ระบบ ICT ต่างๆของโรงเรียน – เป็นวิทยากรอบรม นักเรียน ค่ายอิเล็กทรอนิกส์ – ชุมนุม เด็กไอที ช่วยตรวจซ่อมอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน

4.3.5 การประหยัด มัธยัสถ์ อดออม

August 1, 2018

ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างอุปกรณ์จากวัสดุเหลือใช้ รณรงค์ให้นักเรียนปลูกผักรั้วกินได้ ส่งเสริมให้นักเรียนทำบัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อที่จะจัดการการใช้จ่ายเงินได้อย่างเป็นระบบ รณรงค์ให้นักเรียนฝากเงินกับธนาคารโรงเรียน โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน เข้าร่วมโครงการประหยัดไฟ ลดใช้พลังงานกับ ม.เชียงใหม่

4.3.4 การดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับ สถานภาพและตำแหน่งหน้าที่

August 1, 2018

– เกียรติบัตร ครูเก่ง /ครูผู้ฝึกซ้อมงานแข่งขันศิลปหัตกรรม – เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

4.3.3 การใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและของทางราชการ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง

August 1, 2018

– แจ้งข่าวสารทาง Web โรงเรียน www.tpp.ac.th – คำสั่งโรงเรียน – สอบถามและสัมภาษณ์นักเรียน ครู และผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตลอดจนสารสนเทศต่างๆของโรงเรียน ติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คำสั่งฝ่ายงาน-61 ผลงานที่ได้รับมอบหมาย เว็บ4ภาษา

4.3.2 การละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด

August 1, 2018

– รณรงค์การป้องกันยาเสพติด – คำสั่งโรงเรียนสีขาว

4.3.1 การดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

August 1, 2018

1.สมุดบัญชีออมทรัพย์ 2.เอื้ออาทร เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า ประโยชน์ส่วนตัว เช่น การดูแลระบบคอมพิวเตอร์ตลอด24ชั่วโมง 3.ใช้วัสดุอย่างประหยัด เช่น ใช้กระดาษสองหน้า 4.จัดทำระบบสำนักงานไร้กระดาษเพื่อการประหยัดและลดการตัดต้นไม้ 5. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี 6. รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ เช่น การใช้น้ำอย่างประหยัด ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน 7.ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่วร้าย เช่น ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

4.2.5 การมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม

August 1, 2018

– คำสั่งโรงเรียน -เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันแม่ -เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา -เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดวัดหน้าพระลาน -เข้าร่วมกิจกรรม รด.จิตอาสา -เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันพ่อ -เข้าร่วมกิจกรรมวันเกษียณอายุราชการครูเกาะสมุย – เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู – เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย “วันสุนทรภู่” – เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายผ้าไทย – เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การปลูกป่า – เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญเดือนสิบ – เข้าร่วมกิจกรรมทำพุ่มผ้าป่า – เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรของโรงเรียน – เข้าร่วมกิจกรรมวันปีใหม่

4.2.2 การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา

August 1, 2018

– เข้าร่วมและนำนักเรียนไปทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในวันสำคัญทางศาสนา

4.2.1 ความอุตสาหะขยัน อดทน มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงานโดยยึดหลักประหยัด คุ้มค่ามีประสิทธิภาพ

August 1, 2018

– แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง – คำสั่งโรงเรียนแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ

4.1.5 การรักษาความสามัคคีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรและชุมชน

August 1, 2018

– เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ – คำสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติงานต่างๆ ในกิจกรรม เช่น วันพ่อ วันแม่ ลูกเสือ – บันทึกและรายงานการประชุม

4.1.4 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่การรักษา ผลประโยชน์ของทางราชการและไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน

August 1, 2018

– คำสั่งโรงเรียนแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ – คำสั่งโรงเรียน – บันทึกการเวรกลางคืน

4.1.3 การตรงต่อเวลาการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

August 1, 2018

– แบบบันทึกการมาปฏิบัติราชการ – แบบบันทึกการเข้าสอน – คำสั่งโรงเรียน – บันทึกและรายงานการประชุม – ลงเวลาปฎิบัติงาน www.tpp.ac.th – อบรม /สัมมนา /ประชุมในวันหยุดราชการ

4.1.2 การรักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการ การปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม

August 1, 2018

– เกียรติบัตรครูดีศรีสมุย – คำสั่งการอยู่เวรยามและบันทึกการอยู่เวรยามกลางคืน – คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน

4.1.1 การมีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียมและแบบแผน อันดีงามของสังคม

August 1, 2018

– คำสั่งโรงเรียนแต่งตั้งเป็นหัวหน้าฐานอบรมวินัยนักเรียน – แบบบันทึกการมาปฏิบัติราชการ – หนังสือราชการ – บันทึกและรายงานการประชุม

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์

November 7, 2017

  วัน เดือน ปี ที่ได้รับพระราชทาน ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หมายเหตุ/ หลักฐานเอ้างอิง เลขที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่  – – – – – – –

ประวัติการการหยุดราชการ

November 7, 2017

  พ.ศ. รายการลาหยุดราชการ หมายเหตุ ลาป่วย ลากิจ ส่วนตัว ลาคลอด ลาอุปสมบท ลาเข้ารับการตรวจเลือก ลาศึกษาต่อ ขาดราชการ  2555  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –    2556  –  –  –  –  – –   – –   –  – –  –     2557  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – –     2558 […]

ประวัติการรับราชการ

November 7, 2017

  พ.ศ. ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่งเลขที่ สถานที่/สังกัด  2555  ครูผู้ช่วย   6304  โรงเรียนบ้านบางหิน  2557  ครู  คศ.1 6304   โรงเรียนบ้านบางหิน  2558  ครู  คศ.1 38445  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  2561  ชำนาญการ  คศ.2 38445  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา                                                           […]

ประวัติการศึกษา

November 7, 2017

ลำดับ ระดับการศึกษา/วุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ วิชาเอก/หลักสูตร สถานศึกษา  1  ป.6  2536  ประถมศึกษา  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์  2  ม.3  2539  มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  3  ปวช.  2542 ช่างอิเล็กทรอนิกส์  โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม  4  ป.ตรี / วท.บ.  2546  วิทยาการคอมพิวเตอร์  สถาบันราชภัฎสวนดุสิต  5  ป.บัณฑิต  2553  วิชาชีพครู  วิทยาลัยตาปี  6  ป.โท / คม.บ.  2559  การบริหารการศึกษา  มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประวัติส่วนตัว

November 7, 2017

ชื่อ – นามสกุล : นายอภิเดช จิตรมุ่ง ตำแหน่งปัจจุบัน : ครู ระดับ : คศ.1 วิทยฐานะ : ยังไม่มีวิทยฐานะ หน่วยงาน : โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 วันเดือนปีเกิด : 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 ที่อยู่ปัจจุบัน : 15 หมู่ 6 ตรอก/ซอย – ถนน – ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320