11.1.3 ผลการประเมินและหรือการทดสอบของวิชาที่สอน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับเขต/ประเทศ

August 1, 2018

(ปีการศึกษา 2559)  = 50.00    (เนื่องจาก สทศ. ประกาศยกเลิกเหลือ 5 กลุ่มสาระ) (ปีการศึกษา 2560)  = 50.00    (เนื่องจาก สทศ. ประกาศยกเลิกเหลือ 5 กลุ่มสาระ)

11.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน

August 1, 2018

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาที่สอน  โครงงานคอมพิวเตอร์ (ง30215)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 – คะแนนทีเฉลี่ย (Average T score)  ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน  = 41.13 – คะแนนทีเฉลี่ย (Average T score)  ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  = 58.87 – คะแนนทีเฉลี่ย (Average T score)  เพิ่มขึ้น 17.74  คิดเป็นร้อยละ  = 43.13

6.1.3. ความสามารถในการเลือก/ออกแบบการผลิต/จัดหาการนำไปใช้การประเมินผลและการพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมที่สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้

August 1, 2018

– วิจัย เรื่อง การแก้ปัญหาความรับผิดชอบในการส่งงานของนักเรียน1/2559 – วิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์2/2559 -เอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาเว็บขั้นสูง -บทเรียนออนไลน์วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ – ทะเบียนการใช้สื่อการสอน นวัตกรรม – วิจัย เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย1/2560 – วิจัย เรื่อง การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์2/2560

6.1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้โดยมีคุณภาพ

August 1, 2018

– แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการพัฒนาเว็บขั้นสูง – แผนการจัดการเรียนรู้วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ – แผนการวัดและประเมินผลวิชาการพัฒนาเว็บขั้นสูง – แผนการวัดและประเมินผลวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ -บันทึกหลังสอน -ปพ.5 จาก SGS

6.1.1 ความสามารถในการจัดทำหลักสูตรอย่างเป็นระบบ

August 1, 2018

– หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2551 ปรับปรุง 2560 เนื่องจากต้องการปรับหลักสูตร ม.ปลาย เพิ่มสายช่างเทคนิคและสายพาณิชยกรรม (ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระ) – หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2551 ปรับปรุง 2561 เนื่องจากมีการแยกวิชาคอมพิวเตอร์ออกจากกลุ่มสาระการงานอาชีพไปอยู่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระ)