รายงานการสังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาและการพัฒนาผู้เรียน

October 13, 2018

รายงานการสังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาและการพัฒนาผู้เรียน

11.1.2 ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาที่สอน

August 1, 2018

-ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาที่สอน  โครงงานคอมพิวเตอร์ (ง30215)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 – คะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ง30215  ปลายปีการศึกษาที่แล้ว (ปีการศึกษา 2559)  = 46.12 – คะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ง30215    ปลายปีการศึกษาปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2560)   = 53.19 – คะแนนทีเฉลี่ย (Average T score)  เพิ่มขึ้น 7.07  คิดเป็นร้อยละ  = 15.33

6.1.3. ความสามารถในการเลือก/ออกแบบการผลิต/จัดหาการนำไปใช้การประเมินผลและการพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมที่สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้

August 1, 2018

– วิจัย เรื่อง การแก้ปัญหาความรับผิดชอบในการส่งงานของนักเรียน1/2559 – วิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์2/2559 -เอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาเว็บขั้นสูง -บทเรียนออนไลน์วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ – ทะเบียนการใช้สื่อการสอน นวัตกรรม – วิจัย เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย1/2560 – วิจัย เรื่อง การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์2/2560

6.1.1 ความสามารถในการจัดทำหลักสูตรอย่างเป็นระบบ

August 1, 2018

– หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2551 ปรับปรุง 2560 เนื่องจากต้องการปรับหลักสูตร ม.ปลาย เพิ่มสายช่างเทคนิคและสายพาณิชยกรรม (ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระ) – หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2551 ปรับปรุง 2561 เนื่องจากมีการแยกวิชาคอมพิวเตอร์ออกจากกลุ่มสาระการงานอาชีพไปอยู่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระ)