11.3.2 สภาพของงาน

August 1, 2018

– รับผิดชอบนักเรียนที่มี ความหลากหลายทาง เศรษฐกิจ/วัฒนธรรม/ สังคม/ พัฒนาการตามวัย – สถานศึกษาตั้งอยู่บนพื้นที่ปกติ – สถานศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขา หรือเกาะ หรือติดกับรอยตะเข็บชายแดน