11.2.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

August 1, 2018

– รายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ผู้เรียนร้อยละ 100 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีในรายวิชาที่เสนอขอผลงาน

11.2.1 ผลการพัฒนาผู้เรียน ด้านสุขภาพ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม

August 1, 2018

-รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน ด้านสุขภาพ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ผู้เรียนร้อยละ 100 ที่ได้ระดับดีในรายวิชาที่เสนอขอผลงาน