6.2.1. การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น

August 1, 2018

– ประกาศนียบัตรปริญญาโท –  รายงานการประชุม –  รายงานการไปอบรม การสัมมนา ไปราชการ –  รายงานการดำเนินโครงการ –  ภาพถ่ายการศึกษาดูงาน –  งานวิจัยในชั้นเรียน –   เกียรติบัตร

6.1.4. ผลงานในแฟ้มสะสมผลงานคัดสรร

August 1, 2018

ด้านผู้เรียน – เกียรติบัตร ระดับประเทศ – เกียรติบัตร ระดับภาคใต้ – เกียรติบัตร ระดับเขตพื้นที่ ด้านสถานศึกษา – เกียรติบัตรผ่าน SCQA  ปี 2558 – เกียรติบัตรผ่าน OBECQA  ปี 25561 ด้านชุมชน – ร่วมกิจกรรมกีฬาเครือข่าย “เกาะสมุย”  ด้านตนเอง – เกียรติบัตร ครูผู้ฝึกซ้อมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ระดับภาคใต้ และระดับเขตพื้นที่

4.3.5 การประหยัด มัธยัสถ์ อดออม

August 1, 2018

ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างอุปกรณ์จากวัสดุเหลือใช้ รณรงค์ให้นักเรียนปลูกผักรั้วกินได้ ส่งเสริมให้นักเรียนทำบัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อที่จะจัดการการใช้จ่ายเงินได้อย่างเป็นระบบ รณรงค์ให้นักเรียนฝากเงินกับธนาคารโรงเรียน โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน เข้าร่วมโครงการประหยัดไฟ ลดใช้พลังงานกับ ม.เชียงใหม่

4.3.4 การดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับ สถานภาพและตำแหน่งหน้าที่

August 1, 2018

– เกียรติบัตร ครูเก่ง /ครูผู้ฝึกซ้อมงานแข่งขันศิลปหัตกรรม – เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

4.3.3 การใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและของทางราชการ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง

August 1, 2018

– แจ้งข่าวสารทาง Web โรงเรียน www.tpp.ac.th – คำสั่งโรงเรียน – สอบถามและสัมภาษณ์นักเรียน ครู และผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตลอดจนสารสนเทศต่างๆของโรงเรียน ติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คำสั่งฝ่ายงาน-61 ผลงานที่ได้รับมอบหมาย เว็บ4ภาษา

4.3.2 การละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด

August 1, 2018

– รณรงค์การป้องกันยาเสพติด – คำสั่งโรงเรียนสีขาว

4.3.1 การดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

August 1, 2018

1.สมุดบัญชีออมทรัพย์ 2.เอื้ออาทร เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า ประโยชน์ส่วนตัว เช่น การดูแลระบบคอมพิวเตอร์ตลอด24ชั่วโมง 3.ใช้วัสดุอย่างประหยัด เช่น ใช้กระดาษสองหน้า 4.จัดทำระบบสำนักงานไร้กระดาษเพื่อการประหยัดและลดการตัดต้นไม้ 5. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี 6. รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ เช่น การใช้น้ำอย่างประหยัด ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน 7.ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่วร้าย เช่น ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

4.2.5 การมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม

August 1, 2018

– คำสั่งโรงเรียน -เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันแม่ -เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา -เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดวัดหน้าพระลาน -เข้าร่วมกิจกรรม รด.จิตอาสา -เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันพ่อ -เข้าร่วมกิจกรรมวันเกษียณอายุราชการครูเกาะสมุย – เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู – เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย “วันสุนทรภู่” – เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายผ้าไทย – เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การปลูกป่า – เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญเดือนสิบ – เข้าร่วมกิจกรรมทำพุ่มผ้าป่า – เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรของโรงเรียน – เข้าร่วมกิจกรรมวันปีใหม่

4.2.2 การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา

August 1, 2018

– เข้าร่วมและนำนักเรียนไปทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในวันสำคัญทางศาสนา

4.2.1 ความอุตสาหะขยัน อดทน มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงานโดยยึดหลักประหยัด คุ้มค่ามีประสิทธิภาพ

August 1, 2018

– แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง – คำสั่งโรงเรียนแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ

4.1.5 การรักษาความสามัคคีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรและชุมชน

August 1, 2018

– เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ – คำสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติงานต่างๆ ในกิจกรรม เช่น วันพ่อ วันแม่ ลูกเสือ – บันทึกและรายงานการประชุม

4.1.4 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่การรักษา ผลประโยชน์ของทางราชการและไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน

August 1, 2018

– คำสั่งโรงเรียนแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ – คำสั่งโรงเรียน – บันทึกการเวรกลางคืน

4.1.3 การตรงต่อเวลาการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

August 1, 2018

– แบบบันทึกการมาปฏิบัติราชการ – แบบบันทึกการเข้าสอน – คำสั่งโรงเรียน – บันทึกและรายงานการประชุม – ลงเวลาปฎิบัติงาน www.tpp.ac.th – อบรม /สัมมนา /ประชุมในวันหยุดราชการ

4.1.2 การรักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการ การปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม

August 1, 2018

– เกียรติบัตรครูดีศรีสมุย – คำสั่งการอยู่เวรยามและบันทึกการอยู่เวรยามกลางคืน – คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน

4.1.1 การมีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียมและแบบแผน อันดีงามของสังคม

August 1, 2018

– คำสั่งโรงเรียนแต่งตั้งเป็นหัวหน้าฐานอบรมวินัยนักเรียน – แบบบันทึกการมาปฏิบัติราชการ – หนังสือราชการ – บันทึกและรายงานการประชุม