6.2.3. การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ

August 1, 2018

–  หนังสือเชิญเป็นวิทยากร –  เกียรติบัตรเป็นวิทยากรอบรม   บุคลากรในโรงเรียน –  เกียรติบัตรเป็นวิทยากรอบรม   นักเรียน

6.2.2. การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพและการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

August 1, 2018

1.เอกสารประกอบการสอน ง31101 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ1 2.เอกสารประกอบการสอน ง30206 วิชาการพันาเว็บขั้นสูง 3.เอกสารประกอบการสอน ง30215 วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ 4.เอกสารประกอบการสอน ง23352 วิชาโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ 5.เอกสารประกอบการสอน ง23351 วิชาภาพและเสียง 6.เอกสารประกอบการสอน ง21351 วิชาอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 7.เอกสารประกอบการสอน ง31351 วิชาสารกึ่งตัวนำ

6.1.4. ผลงานในแฟ้มสะสมผลงานคัดสรร

August 1, 2018

ด้านผู้เรียน – เกียรติบัตร ระดับประเทศ – เกียรติบัตร ระดับภาคใต้ – เกียรติบัตร ระดับเขตพื้นที่ ด้านสถานศึกษา – เกียรติบัตรผ่าน SCQA  ปี 2558 – เกียรติบัตรผ่าน OBECQA  ปี 25561 ด้านชุมชน – ร่วมกิจกรรมกีฬาเครือข่าย “เกาะสมุย”  ด้านตนเอง – เกียรติบัตร ครูผู้ฝึกซ้อมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ระดับภาคใต้ และระดับเขตพื้นที่

4.5.5 การมีจิตอาสา จิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ส่วนรวม

August 1, 2018

– นำ รด.จิตอาสา ร่วมพัฒนา – เป็นสมาชิก ชพค. ช่วยค่าสงเคราะห์รายศพเพื่อนครูทั้งประเทศ – คำสั่งโรงเรียน

4.5.4 การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรม ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

August 1, 2018

– เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูดีศรีสมุย – ก.พ.๗ ได้รับการพิจารณาให้ได้ขั้นพิเศษ 1 เมษายน 2560

4.5.3 การศึกษาค้นคว้าริเริ่ม สร้างสรรค์ ความรู้ใหม่ นวัตกรรม ในการพัฒนางานในหน้าที่

August 1, 2018

– เว็บไซต์หลักของโรงเรียน – เว็บไซต์ 4 ภาษาของโรงเรียน – เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้

4.5.2 การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียมกัน

August 1, 2018

1.แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก ( SDQ ) 2.คะแนนพฤติกรรมนักเรียน 3.ประกาศเชิดชูเกียรติเด็กดีศรีทีปกร 4.บันทึกการเยี่ยมบ้าน 5.อบรม และให้บริการด้าน ICT แก่นักเรียน 6.บริจาคเงินกับนักเรียนที่ช่วยงานโสต

4.5.1 การเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือนปิดบังหวังสิ่งตอบแทน

August 1, 2018

– ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน – ฝึกซ้อมนักเรียนก่อนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตกรรม – เกียรติบัตร

4.4.5 การเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดี แก่ผู้เรียนชุมชน สังคม

August 1, 2018

– เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูดีศรีสมุย – เกียรติบัตร (ศิลปะหัตกรรมนักเรียน)

4.4.4 การรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ

August 1, 2018

1.เข้าร่วมกิจกรรมวันครู 2.เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการครู 3.ณรงค์ให้ครูผลิตสื่อเทคโนโลยี ในการเรียนการสอน 4.บริจาคเงินให้กับโรงเรียน 5.จัดทำวีดีโองานเกษียณอายุราชการครูของชมรมครูอำเภอเกาะสมุย

4.4.3 การมีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพ

August 1, 2018

– เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี – เป็นหัวหน้างานICTงานพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ – เป็นคณะกรรมการทำงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีของ สพม.11 – เป็นคณะกรรมการดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ สพม.11

4.4.2 การศึกษา ค้นคว้าริเริ่ม สร้างสรรค์ ความรู้ใหม่ ๆมาใช้พัฒนางานในวิชาชีพ

August 1, 2018

-เป็นตัวอย่างของ ครู ในโรงเรียน ในทำจัดทำ e-portfolio จัดเก็บผลงาน

4.4.1 การเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์

August 1, 2018

– เป็นวิทยากรอบรม ครู ในการใช้ระบบ ICT ต่างๆของโรงเรียน – เป็นวิทยากรอบรม นักเรียน ค่ายอิเล็กทรอนิกส์ – ชุมนุม เด็กไอที ช่วยตรวจซ่อมอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน