6.1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้โดยมีคุณภาพ

August 1, 2018

– แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการพัฒนาเว็บขั้นสูง – แผนการจัดการเรียนรู้วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ – แผนการวัดและประเมินผลวิชาการพัฒนาเว็บขั้นสูง – แผนการวัดและประเมินผลวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ -บันทึกหลังสอน -ปพ.5 จาก SGS

6.1.1 ความสามารถในการจัดทำหลักสูตรอย่างเป็นระบบ

August 1, 2018

– หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2551 ปรับปรุง 2560 เนื่องจากต้องการปรับหลักสูตร ม.ปลาย เพิ่มสายช่างเทคนิคและสายพาณิชยกรรม (ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระ) – หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2551 ปรับปรุง 2561 เนื่องจากมีการแยกวิชาคอมพิวเตอร์ออกจากกลุ่มสาระการงานอาชีพไปอยู่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระ)