11.2.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

August 1, 2018

– รายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ผู้เรียนร้อยละ 100 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีในรายวิชาที่เสนอขอผลงาน

11.2.1 ผลการพัฒนาผู้เรียน ด้านสุขภาพ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม

August 1, 2018

-รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน ด้านสุขภาพ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ผู้เรียนร้อยละ 100 ที่ได้ระดับดีในรายวิชาที่เสนอขอผลงาน

11.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน

August 1, 2018

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาที่สอน  โครงงานคอมพิวเตอร์ (ง30215)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 – คะแนนทีเฉลี่ย (Average T score)  ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน  = 41.13 – คะแนนทีเฉลี่ย (Average T score)  ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  = 58.87 – คะแนนทีเฉลี่ย (Average T score)  เพิ่มขึ้น 17.74  คิดเป็นร้อยละ  = 43.13

6.1.4. ผลงานในแฟ้มสะสมผลงานคัดสรร

August 1, 2018

ด้านผู้เรียน – เกียรติบัตร ระดับประเทศ – เกียรติบัตร ระดับภาคใต้ – เกียรติบัตร ระดับเขตพื้นที่ ด้านสถานศึกษา – เกียรติบัตรผ่าน SCQA  ปี 2558 – เกียรติบัตรผ่าน OBECQA  ปี 25561 ด้านชุมชน – ร่วมกิจกรรมกีฬาเครือข่าย “เกาะสมุย”  ด้านตนเอง – เกียรติบัตร ครูผู้ฝึกซ้อมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ระดับภาคใต้ และระดับเขตพื้นที่

6.1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้โดยมีคุณภาพ

August 1, 2018

– แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการพัฒนาเว็บขั้นสูง – แผนการจัดการเรียนรู้วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ – แผนการวัดและประเมินผลวิชาการพัฒนาเว็บขั้นสูง – แผนการวัดและประเมินผลวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ -บันทึกหลังสอน -ปพ.5 จาก SGS

6.1.1 ความสามารถในการจัดทำหลักสูตรอย่างเป็นระบบ

August 1, 2018

– หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2551 ปรับปรุง 2560 เนื่องจากต้องการปรับหลักสูตร ม.ปลาย เพิ่มสายช่างเทคนิคและสายพาณิชยกรรม (ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระ) – หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2551 ปรับปรุง 2561 เนื่องจากมีการแยกวิชาคอมพิวเตอร์ออกจากกลุ่มสาระการงานอาชีพไปอยู่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระ)