6.2.3. การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ

August 1, 2018

–  หนังสือเชิญเป็นวิทยากร –  เกียรติบัตรเป็นวิทยากรอบรม   บุคลากรในโรงเรียน –  เกียรติบัตรเป็นวิทยากรอบรม   นักเรียน

6.1.3. ความสามารถในการเลือก/ออกแบบการผลิต/จัดหาการนำไปใช้การประเมินผลและการพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมที่สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้

August 1, 2018

– วิจัย เรื่อง การแก้ปัญหาความรับผิดชอบในการส่งงานของนักเรียน1/2559 – วิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์2/2559 -เอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาเว็บขั้นสูง -บทเรียนออนไลน์วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ – ทะเบียนการใช้สื่อการสอน นวัตกรรม – วิจัย เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย1/2560 – วิจัย เรื่อง การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์2/2560

6.1.1 ความสามารถในการจัดทำหลักสูตรอย่างเป็นระบบ

August 1, 2018

– หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2551 ปรับปรุง 2560 เนื่องจากต้องการปรับหลักสูตร ม.ปลาย เพิ่มสายช่างเทคนิคและสายพาณิชยกรรม (ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระ) – หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2551 ปรับปรุง 2561 เนื่องจากมีการแยกวิชาคอมพิวเตอร์ออกจากกลุ่มสาระการงานอาชีพไปอยู่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระ)